Remera, KG 11 AVE Ingenzi House - +250 785 063 763 - @RasalYEmpower - @RasalYEmpower
Ikinyarwanda English Fran├žais

Kongerera urubyiruko ubushobozi,
Umugambi duhuriyeho!

Gukorera mu itorero

RASAL
Itorero ni itsinda ry'abaskuti bakeya

Gukorera mu itorero bisobanura kubumbira hamwe mu itsinda rito abahungu (cyangwa abakobwa) ku buryo buhoraho, bayobowe n’umwe muri bo, akaba umutware w’itorero. Kugira ngo ubu buryo bubashe gutanga umusaruro mwiza, ni ngombwa guha umutware w’itorero ubwisanzure busesuye mu nshingano ze.

Nubwo bwose ubu buryo bwo gukorera mu iterero bufasha koroshya inshingano z’umutware w’umutwe, intego nyamukuru yabwo nuko buri wese mu bagize itorero ahabwa inshingano. Nibwo buryo bwiza bwo kurera imyitwarire.

Mu mutwe w’abaskuti, umutware w’umutwe yerekana ibigambiriwe kugerwaho, maze amatorero akarushanwa kugira ngo bigerweho. Gukorera mu itorero si uburyo bushobora kwifashishwa mu buskuti, ahubwo bigomba kuba ishingiro ry’Ubuskuti bidasubirwaho.

Itorero rya giskuti rigizwe n’abaskuti kuva kuri 5 kugeza kuri 7. Munsi ya batanu, itorero bizarigora gutera imbere, kandi nihagira umwe mu barigize ubura, bizatera ingorane ku buryo bugaragara. Hejuru ya barindwi, bizabera umuzigo uremereye umutware w’itorero, bimugore kurangiza neza inshingano ze, ndetse n’abaskuti bagize itorero bizabagora kumenyana neza uko bikwiye. Itorero ryishakira abaskuti bashya baryinjiramo, ariko ubuyobozi bw’umutwe bwihatira kugenzura ko hatabaho ubusumbane bukabije mu myaka y’abagize itorero. Byagombye kuba byiza gusanga mu itorero abaskuti bafite imyaka inyuranye aho gusangamo batatu bafite imyaka 12 n’abandi 3 bafite imyaka 16, ahubwo ugasanga harimo byibura ufite imyaka 12, 13, 14, 15, 16 na 17.

Kutavanga ibitsina mu itorero

Kuki mu itorero rimwe hadakwiye kubamo abahungu n’abakobwa? Mbere na mbere kubera imigenzereze. Muri iki kigero cy’ikanguka ry’ibitsina, ibyo bifasha kwirinda ko hagira umuskuti ukorwa n'isoni nk'igihe cyo kwambara cyangwa se bikakurinda kugenera amahema abiri itorero rimwe, bityo ukaba wirinze gusenyera ubumwe bw’itorero mu dutsiko tubiri, ak'abahungu n'ak'abakobwa. Byongeye kandi itorero si ikigo gihuza abashaka kugira na urukundo, bene rwa rundi ruba hagati y'umuhungu n'umukobwa. Iyo biza kuba bityo, nimwibaze uko byagenda haramutse habayeho agatsiko k’umuhungu n’umukobwa bakundaniye mu itorero, bakajya mu by’urukundo rwabo, gahunda n'ibikorwa by'itorero babifasha hasi nta kabuza… Nimwibaze noneho iyo iby'urwo rukundo rwabo bitagenze neza! Mbega ishyano! Birazwi ko iyo abakundanye batandukanye – akenshi basubiranyemo cyangwa hari ibyo bananiranyweho – birakomeretsa cyane, si kenshi birangira mu byishimo, bityo bikaba byagira ingaruka mbi ku buzima bw'itorero!

Ariko impamvu nyakuri yo kutavanga ibitsina mu itorero rimwe, ni ukugira ngo utume abahungu (cyangwa abakobwa) babaho mu bwisanzure bw’urungano, kandi barusheho gutanga umusaruro mwiza mu byo bakora. Tuzi neza ko abahungu muri kamere yabo bashaka kwiyemera, kugaragaza ibakwe n'ubutwari, gutinyuka gukora, kugerageza ibyo batazi, mu gihe abakobwa barangwa no kugaragaza ubushishozi, bakitondera ibyo bagiye gukora, bakagenza gahoro mu ituze. Muri rusange, umukobwa ahitamo udukino tw’ubwenge, tudasaba umuvuduko mwinshi n'imbaraga nyinshi, mu gihe umuhungu ahitamo imikino y'ibakwe n'ubutwari. Nubwo bwose imbere y'amategeko umugore angana n’umugabo, bombi baratandukanye cyane muri kamere yabo, cyane cyane kubijyanye n’ibibashimisha.

Byaragarajwe kuva kera ko abahungu iyo bari kumwe, nta bakobwa bahari, bakora neza cyane (ku byerekeye amasomo). Nyamara siko biri ku bakobwa, kuko ubusanzwe abakobwa muri kamere yabo bita ku byo bakora. Koko rero umuhungu apfa kubona umukobwa, agashyuhera k’ubugabo kakamuzamukamo, hakaba ubwo yibagirwa ibyo agomba gukora! Urugero rubihamya ni iyi nkuru ikurikira:

"Ahagana mu mwaka wa 2000, umushinga w’icyitegererezo wakorewe mu ishuri ryisumbuye (college) ryigisha imibare mu ntara ya Québec, mu gihugu cya Canada. Bafashe icyemezo cyo kuvangura abanyeshuri mu matsinda abiri bashingiye ku gitsina. Byaragaragaye ko itsinda ry’abahungu bazamuye cyane impuzandengo y’amanota yabo. Ku ruhande rw’abakobwa nabo, amanota yariyongereye, ariko ku kigero kigufiya. Igitangaje rero muri uyu mwitozo, ni icyo abagize aya matsinda yombi babivuzeho. Abakobwa bavuze ko bitari bigifite agaciro kongera kwiharaga ubwiza (se remaquiller) kuko nta muntu wari abitayeho by'umwihariko. Abahungu nabo, biyemereye ko bagabanyije kugira amashyengo, kuko batari bagifite abantu bo kureshya no kwiyereka".

Kutavanga ibitsina mu itorero (no mu mutwe) ni ikintu gifite ingaruka ku mikurire y’umuhungu. Aha ngaha byumvikane neza ko atari ukwanga abakobwa, ntaho bihuriye. Ariko aha twemeranywe ko ari uko bimeze, umwana w’umuhungu yitwara neza, kandi akisanzura kurushaho iyo atari kumwe n’abakobwa. Kandi n’ubundi, itorero umugambi nyamukuru waryo ni ukubaho ugerageza ibyo utazi. Rero hari ibintu abahungu bakora gusa iyo bari bonyine, kimwe n’abakobwa, ariko ibyo bintu bakaba badashobora kubigerageza iyo ubavanze.

Intego itorero rigomba kugeraho

Ubuzima bw’itorero

  • Gutegura ibyangombwa byose bituma itorero ribasha gukora;
  • Icyegeranyo cy’ibyo itorero ritwara (ikiguzi);
  • Kugaragaza urutonde na gahunda y’ibikorwa by’itorero.

Imizamukire ya buri wese ku giti cye

  • Mu itorero buri wese ahakura ubumenyi bufatika bumushoboza gutera intambwe, agatsinda ibigeragezo, bityo rero agakungahaza itorero kugira ngo rirusheho kuba ryiza;
  • Nko mu mpera z’icyumweru cyangwa igihe basohotse, buri wese ashobora kugaragaza ubushobozi bwe igihe arangiza inshingano yahawe;
  • Mu itorero niho umutware w’itorero abonera uburyo bwo gutegurira abaskuti be umuhango w’isezerano, no kuzamuka mu bindi byiciro by’ubumenyi n'ubutwari.

Gutoza ubuhanga bwa giskuti

Uyu murimo uyoborwa n’abanyabwenge b’itorero cyangwa se abigisha batumijwe n’itorero igihe mu bagize itorero ntawe ubifitiye ubushobozi.

Imyitozo

Imigenzo yabugenewe, mu gihe cy’inama zimara igihe kirekire, ubuhanga bwo kunoza. Izi nama zibera hanze mu bidukikije cyangwa se ahandi hantu habugenewe : koga mu cyuzi, ubutabazi ku bazimyankongi, n’ibindi…

Ibikoresho

  • Gusukura no gusubiza mu bubiko bwabyo ibikoresho by’itorero nyuma yo kubikoresha;
  • Guhanga cyangwa gukora ibikoresho bikenewe mu bikorwa biri imbere : ibibaho cyo kwandikaho amatangazo, ibikoresho byo gukoresha mu itumanaho rya giskuti (urugero nk'ibikenerwa muri semaphore), igitambaro cyo gushushanyaho, n’ibindi…

Kuvumbura

Ikoraniro ry'itorero rishobora kuba uburyo bwo gushakashaka cyangwa bwo kwitegereza by’umwihariko: umujyi, umudugudu, ikigo nyabagendwa, bishobora no kuba uburyo bwo guhura n’urundi rubyiruko cyangwa se gukora umurimo muri rubanda.

Imigenzo myiza

Imigenzo myiza iha injyana ubuzima bw’itorero, kandi ikomeza ubucuti mu byishimo: kwizihiza iminsi mikuru n’amasabukuru y’amavuko y’abagize itorero, kwishimira intsinzi, gusohoka kuwa gatanu nimugoroba, kujya gusura mugenzi wawe mubana mu itorero ukamuraza, n’ibindi…


Byanditswe : tariki ya 30 Kanama 2017 saa 18:52:53, ubu , : 368
Uwabitangaje : Robert Makuta

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 205 i Musanze

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 300 i Gikomero

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya mbere)

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya kabiri)

Ingando y'Abaskuti bakuze yabereye kuri Muhazi mu 2016

RASAL © 2016 - 2018
Byubatswe na Robert Makuta