Remera, KG 11 AVE Ingenzi House - +250 785 063 763 - @RasalYEmpower - @RasalYEmpower
Ikinyarwanda English Fran├žais

Kongerera urubyiruko ubushobozi,
Umugambi duhuriyeho!

Ibiranga itorero rizima

RASAL
Itorero mu nteko rusange yaryo

Nubwo bwose hatabaho amikoro ahambaye atuma itorero ribasha kubaho mu mudendezo, dushobora kuvuga ibintu bimwe byagaragaje ko itorero rishobora kubaho neza.

Kugena imigenzo y’itorero – izina ry’itorero

Iyo itorero ritangiye, inteko rusange ya mbere y’itorero iyifasha guhanga ibirango byaryo, kuryita izina buri wese azaharanira kurwanira ishema n’icyubahiro : umugambi w’itorero, icyivugo cy’itorero, umurinzi w’itorero n’ibindi.

Kugena inshingano – inshingano z’umutware w’itorero

Umutware w’itorero (CP) ariyoborana ubushishozi n’ubushobozi, igihe cyose amenya ibibazo rusange hamwe n’ingorane buri wese ahura na zo.

Umutware wungirije (SP) akorana ibakwe n’ubwiyumanganye.

Abaskuti bagize itorero buzuza mu budahemuka inshingano zabo n’imirimo bashinzwe buri wese ku mwanya yahawe.

Gutegura igenabikorwa

Hashingiwe ku mabwiriza y’inteko y’ubuyobozi bw’itorero, itorero ritegura gahunda izashyirwa mu bikorwa kugira ngo intego biyemeje zigerweho. Ingendo, inama n’ingando ni bimwe mu bikorwa byateguwe n’umutwe byashingirwaho.

Gutegura iterambere

Buri wese ahangayikira gutsinda amabazwa y’ibyigwa hamwe n’ubuhanga bwihariye : Inteko rusange y’itorero ikurikirana, igashishikariza, kandi ikamenya imizamukire ya buri muskuti by’umwihariko n’imizamukire y’itorero muri rusange.

Gutegura ibikorwa

Itorero ribarura amikoro rifite yo gukora, rishobora kuzamura umutungo waryo ryifashishije ibikorwa bibyara inyungu bikarifasha kugura ibikoresho rikeneye no kugira ubushobozi. Imirimo inyuranye na BA, imikino ikomeye, gutunganya ubwihugiko bw’itorero, gutegura inkambi, nta na kimwe gikorwa kitateguwe.

Kwisuzuma

Kwitabira ibikorwa byose na buri wese, kubahiriza amasaha, kubahiriza impuzankano, imyambaro ikwiye ni bimwe mu bigaragaza umutsindo. Kubahiriza itegeko bigenga umwuka urangwa mu itorero n’imibanire y’abagize itorero hagati yabo.


Byanditswe : tariki ya 31 Kanama 2017 saa 11:15:44, ubu , : 459
Uwabitangaje : Robert Makuta

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 205 i Musanze

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 300 i Gikomero

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya mbere)

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya kabiri)

Ingando y'Abaskuti bakuze yabereye kuri Muhazi mu 2016

RASAL © 2016 - 2019
Byubatswe na Robert Makuta