Remera, KG 11 AVE Ingenzi House - +250 785 063 763 - @RasalYEmpower - @RasalYEmpower
Ikinyarwanda English Fran├žais

Kongerera urubyiruko ubushobozi,
Umugambi duhuriyeho!

Igikorwa cy’itorero

RASAL
Igikorwa cy'itorero

Itorero

Mbere na mbere, tugomba kwibuka ko itorero ari urwego remezo rw’ubuskuti, ko nta torero ririho, nta mutwe ushobora kubaho. Bityo rero ubuyobozi bw’umutwe bugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo muri buri gikorwa, gukorera mu itorero byubahirizwe mbere y’ibindi.

Kuki hagomba kubaho ingendo n’ingando by’itorero?

Ingando n’ingendo by’itorero bibereyeho kurema no gukomeza imyumvire y’itorero. Na none kandi, ni ibihe byihariye byo kugira ngo itorero rishyire mu bikorwa ubumenyi n’ubuhanga bushya, maze ni biba ngombwa bikorerwe ubugororangingo. Na none ni igihe byiza byo kurangiza inshingano, igihe cyo gushyira mu bikorwa imirimo buri wese yaherewe mu nteko y’itorero.

Ni gute hakorwa ingando cyangwa ingendo z’itorero?

Ntibapfa gukora ingando y’itorero uko bishakiye cyangwa se kuko bagomba kurangiza uwo muhango! Ingando y’itorero ikorwa hari ikigambiriwe kugerwaho.

Kuyitegura bigomba kubahiriza urutonde rw’amategeko akurikira:

 • Aya mategeko ashyirwaho kandi akemerezwa mu nteko rusange y’itorero. Muri iyi nteko niho hantu hakusanyirizwa ibitekerezo by’abaskuti bose bagize itorero.
 • Aya mategeko agomba kugira gahunda yubahiriza kandi yuzuzanya: gahunda yuzuye kandi yanditse, guteganya byose (gutwara abantu n’ibintu, ibiciro, amafunguro, ibikoresho).
 • Agomba kwemezwa n’abagize Inteko y’Abatware, ahabera imirimo y’ubuyobozi bw’umutwe.
 • Agomba kubahiriza amahame y’umuryango w’Abaskuti.
 • Agomba kuba hari icyo yigisha byibura kuri imwe mu ntego z’ubuskuti.

Amakuru yose uko yakabaye akusanywa n’abaskuti. Ingando n’urugendo bigomba kuzuza imigambi n’intego by’itorero.

Ntitugomba kwibagirwa ko hazubahirizwa kugaragaza isura nziza y’ubuskuti n’iya rubanda muri rusange. Inteko y’icyubahiro niyo iharanira ko iyi sura yubahirizwa.

Nyuma y’urugendo hakorwa inyandiko-mvugo y’ibyabaye byose igashyikirizwa umutware w’itorero. Itorero rigomba na none gukora inama y’ukwinegura mu nteko rusange y’itorero itaha, kugira ngo ubutaha bizarusheho kugenda neza.

Ese itorero rishobora gukora ibihe bikorwa?

Itorero rishobora gukora ibikorwa byinshi binyuranye:

 • Ingando
 • Igikorwa cyiza (BA) gihuriweho
 • Amahugurwa anyuranye ku buhanga n’ubumenyi
 • Kumenya buri muntu
 • Gusohoka no gutembera
 • Gutoza amahame y’itorero
 • Gushimangira ubuvandimwe
 • Gushyikirana/kugendererana n’irindi torero muhuriye mu mutwe cyangwa ryo mu wundi mutwe.

Akamaro k’ubuyobozi bw’umutwe (maîtrise)

Ku byerekeye ibikorwa by’itorero, ubuyobozi bw’umutwe bushobora:

 • Korohereza ibyo bikorwa
 • Kubishishikariza
 • Gutanga ingero z’ibyakozwe
 • Koroshya imitegurire y’ibyo bikorwa, gushyigikira umutware w’itorero
 • Gushima ibyakozwe

Ubuyobozi bw’umutwe buzihatira kwirinda kwivanga cyane mu bikorwa by’itorero kugira ngo umutware w’itorero akomeze kumva ko afite ubwisanzure n’inshingano bisesuye ku bikorwa by’itorero.

Ariko ubuyobozi bw’umutwe:

 • Buzagenzura imyiteguro y’itorero
 • Buzirinda ko abaskuti basitara kandi bitari ngombwa.
 • Buzamenya umutekano w’itorero.

Ubuyobozi bw’umutwe buzirinda kwemerera itorero kugira  icyo rikora icyo ari cyo cyose kitarageguwe neza.


Byanditswe : tariki ya 31 Kanama 2017 saa 12:50:10, ubu , : 374
Uwabitangaje : Robert Makuta

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 205 i Musanze

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 300 i Gikomero

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya mbere)

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya kabiri)

Ingando y'Abaskuti bakuze yabereye kuri Muhazi mu 2016

RASAL © 2016 - 2019
Byubatswe na Robert Makuta