Remera, KG 11 AVE Ingenzi House - +250 785 063 763 - @RasalYEmpower - @RasalYEmpower
Ikinyarwanda English Fran├žais

Kongerera urubyiruko ubushobozi,
Umugambi duhuriyeho!

Inteko Rusange y’Itorero

RASAL
Abagize itorero bitabira bwangu ikoraniro

Inteko Rusange y’Itorero igizwe n’abaskuti bose b’itorero bakoze isezerano ry’abaskuti, ikayoborwa n’umutware w’itorero (CP). Iterana kugira ngo yige icyakorwa ku rwego rw’itorero ngo intego zashyizweho n’inteko y’icyubahiro cyangwa se n’Inama y’Abayobozi zigerweho; kugira ngo isuzume imigendekere y’ibikorwa by’itorero, iy’ingando, cyangwa se kugira ngo itange ibitekerezo binyuranye ku mibereho y’umutwe, cyangwa se imibereho y’itorero ubwaryo.

Muri iyi Nteko rusange niho abaskuti bagize itorero bagaragariza icyo bakoze ku nshingano n’imirimo bahawe, kandi bemeye. Iyi nteko iba uburyo bwo gufashanya kivandimwe kugira ngo bashyigikire ubushake bwa buri wese, cyangwa se, bibaye ngombwa bakosore ibitaragenze neza. Ni ukuvuga ko, Inteko rusange y’itorero ari urwego rw’ubuyobozi, rufatirwamo ibyemezo, kandi rukanakusanyirizwamo amakuru.

Inteko Rusange y’Itorero yitabirwa na nde?

 • Abaskuti bose bagize itorero, kandi bakoze isezerano rya giskuti.
 • Ishobora kubera mu cyumba cy’inama,
 • Ishobora kubera hanze mu bidukikije,
 • Ishobora kubera imuhira, iwabo w’umwe mu bagize itorero.
 • Iterana ku buryo busanzwe : inshuro imwe mu minsi 15. Itorero ridafite icyo ribwirana, nuko nta n’icyo rikora gifatika; nuko muri iryo torero nta bikorwa bafite, nta n’urukundo bafitiye itorero ryabo.
 • Iterana ku buryo budasanzwe : igihe cyose bibaye ngombwa;
 • Iterana nyuma y’inama [y’umutwe] cyangwa nyuma y’urugendo kugira ngo barebe uko byagenze no kumenya isomo babikuramo.
 • Itumizwa n’umutware w’itorero;
 • Umurongo w’ibyigwa utegurwa n’umutware w’itorero (CP) afatanyije n’umutware wungirije (SP), maze bikamenyeshwa abagize itorero bose mbere y’igihe, buri wese akaba yagira igitekerezo atanga gishobora kuganirwaho mu nama;
 • Ishinzwe Umutware w’itorero, ni nawe uyobora ibiganiro-mpaka.

Inteko Rusange y’Itorero ibera he?

Inteko Rusange y’Itorero iterana ryari?

Inteko Rusange y’Itorero ikorwa ite?

Mu Nteko Rusange y’Itorero, buri wese ahabwa umwanya wo kuvuga icyo atekereza nta muvundo, mu bwumvikane no mu bwubahane. Muri makeya, buri wese agomba kugira umutima n’imyifatire y’umuskuti mwiza. Nta tegeko ritavuguruzwa. Bityo rero, Umutware w’Itorero si umutegetsi w’igitugu ufata ibyemezo byose wenyine. Abagize itorero bagendera hamwe, kandi ni muri ubwo bumwe hafatirwa ibyemezo.

Iyo hari ibyemezo bikomeye bigomba gufatwa, itorero rigendera ku mahame y’ubwumvikane kandi rikirinda kwirengagiza igitekerezo icyo ari cyo cyose cy’umunyamuryango. Niyo mpavu ijwi ry’umuto kurusha abandi ringanya agaciro n’ijwi rya ry’umutware (CP).

Igikorwa runaka gishobora kutanyura bacye mu bagize itorero. Ibyo rero ntibyatuma igikorwa kirekwa, ariko bizaba byiza gushaka ikindi gikorwa cyashimisha abo bacye basigaye, mbese buri wese ku buryo agira icyo akora, kandi cyumvikanyweho.

Mu Nteko Rusange y’Itorero, itorero rigena imigenzo yaryo yihariye

 • Icyivugo cy’itorero
 • Umurinzi w’itorero (uwo rifataho icyitegererezo, akenshi ni umuntu uzwiho mu mateka kuba yarakoze ibikorwa by’indashyikirwa)

Iyo iterero ritangiye, inama yaryo ya mbere irifasha gushyiraho ibirango byaryo, igashaka izina ry’itorero buri wese mu barigize akabwirizwa kurirwanira ishyaka no kuryubahiriza arihesha agaciro.

Mu Nteko Rusange y’Itorero, itorero rigaragaza inshingano zaryo

 • Itorero rihitamo umutware waryo CP. Iryo hitamo rigomba kwemezwa n’Inteko y’Icyubahiro. Hagomba kuba hariho impamvu ifatika cyangwa ikomeye cyane kugira ngo Inteko y’Icyubahiro yoye kwemera ihitamo ryakozwe n’itorero;
 • Itorero ryihitiramo na none Umutware wungirije SP (si uguhiramo umutware gusa), iri hitamo naryo rigomba kumenyeshwa Inteko y’Icyubahiro;
 • Itorero ryemeza inshingano n’imirimo bya buri wese;
 • Itorero rigena aho ibikorwa bibera.

Umutware w’itorero ariyoborana ubwitange n’ubushobozi, igihe cyose yita ku bibazo rusange no ku ngorane za buri muskuti. Umutware wungirije amufasha kurangiza iyo mirimo, kandi mu bwiyumanganye.

Mu Nteko Rusange y’Itorero, itorero ryubaka gahunda y’ibikorwa

 • Igihe cy’inama;
 • Ingendo;
 • Ibikorwa byo mu mpera z’icyumweru;
 • Ingando.

Hashingiwe ku mabwiriza y’Inteko y’Abatware, itorero ritegura gahunda yaryo kugira ngo ribashe gushyira mu bikorwa intego zemejwe. Ingando n’ingendo ni ingero z’imyitozo y’ibikorwa byateganyijwe n’umutwe w’abaskuti.

Mu nteko Rusange y’Itorero, itorero ritegura imizamukire y’abarigize

 • Amasezerano;
 • Kuzamuka mu ntera;
 • Amashimwe n’impamyabushobozi zihariye;
 • Amahugurwa.

Buri wese ashishikarira gukora amabazwa kugira ngo azamuke mu ntera y’ubumenyi n’ubuhanga: Inteko Rusange ishishikariza, kandi igakurikirana imizamukire ya buri wese ku giti cye n’imizamukire y’itorero muri rusange.

Ni iki itorero ryunguka iyo rirushijeho kugira ubushobozi mu rwego rw’ubumenyi n’ubuhanga, niba bitari ugushimishwa gusa no kubona ko ritera imbere? Mu by’ukuri, iyo nayo ni impamvu ifatika! Ariko si ibyo gusa : itorero rifite ubumenyi buke rizagira umusaruro mukeya mu marushanwa anyuranye azabera mu ngando. Rizagira ingorane zo guhatana n’andi matorero, maze bizace intege abaskuti barigize (igihe cyose gutsindwa ukaza inyuma y’abandi birashavuza!). Bityo rero, ni ngombwa ko itorero rihagurukira imizamukire yaryo no guhora riri ku isonga!

Niba tutarebeye itorero mu mfuruka y’imikino gusa, turahamya ko itorero ryifitiye ibikoresho bihagije rizarushaho kugira ubwigenge (ntirizahora riteze amaboko risaba iki cyangwa kiriya), kandi rizaba rifite ubushobozi bwo gukora ibikorwa bihambaye, kandi by’ingirakamaro. Gukora umwitozo w’urugendo. Gutera indi ntambwe ukarenga urwego wari usanzweho no gukora imyitozo mishya kandi yihariye!

Mu Nteko Rusange y’itorero, itorero ritegura ibikorwa byaryo

 • Gufasha abandi na BA;
 • Imikino ikomeye;
 • Gushakira imari itorero;
 • Gutegura icyumba cy’ikoraniro, ubwihugiko bw’itorero.

Itorero ribarura ubushobozi bwaryo bw’ibikorwa, ryongera amafaranga mu gasanduku karyo ku bw’ibikorwa bibyara inyungu bikarishoboza kugira ibikoresho rikenera no kubasha kwigira.

Gushakira imari itorero? Yego koko! Kuki se rigomba gutegera amaboko umutware w’umutwe, gutegereza ibikorwa byateguwe n’umutwe no guterwa inkunga n’umutwe? Itorero se rirashaka gukora umwitozo waryo? Yee, niryo rigomba no kureba uburyo ribigeraho: amafaranga, imyiteguro n’ibindi… byemerezwa mu Nteko Rusange y’Itorero.

Mu Nteko Rusange y’Itorero, itorero risuzuma ibikorwa byaryo

 • Gushaka abanyamuryango bashya;
 • Kugira ibakwe;
 • Imigenzereze ya giskuti;
 • Itegeko ry’Abaskuti.

Kwitabira ibikorwa byose, kubahiriza amasaha, kubahiriza impuzankano n’imyifatire ni bimwe mu bigaragaza umutsindo. Kubahiriza itegeko rya giskuti na buri wese biyobora imibanire y’abaskuti hagati yabo kimwe n’umwuka urangwa mu itorero.

Gushaka abaskuti bashya? Yego koko, itorero rigomba kwita ku banyamuryango barigize. Hari ubwo bitaba byiza ko itorero barihatira abarigize. Ariko niba buri wese mu bagize itorero atumiye incuti ye cyangwa umuruveto ugeze igiye cyo guhindura icyiciro akajya mu baskuti, itorero ribifitemo inyungu nyinshi iyo bigenze bityo.

Niba itorero rikonje, ntihagire icyo rikora mu gushaka abanyamuryango bashya, birumvikana ko amaherezo rizazima. Itorero ubwaryo ni ryo rigomba kugira iyo nshingano, ni ukuvuga abaskuti bose barigize…

Mu Nteko Rusange y’Itorero, itorero riramenyesha

 • Inteko y’Abatware;
 • Umutwe;
 • Ababyeyi.

Ibyemezo byose by’Inteko Rusange y’Itorero bigomba kumenyeshwa Inteko y’Abatware. Umutware w’itorero niwe muvugizi waryo mu Nteko y’Abatware (ibyifuzo by’itorero, imishinga y’itorero, ibitekerezo by’itorero n’uko ribona ibintu).

Umwanzuro

Ku muntu mushya mu itorero, birashoboka ko abangamirwa no kubona ko itorero rifite ubwigenge bukabije. Muri iyo mikorere, ntawe ugomba gucira urubanza umutware w’umutwe kuba ntacyo akora: ntitukiri mu mutwe w’ibirura aho abatware bose bafata buri mwana ukuboko kugira ngo bamujyane mu gikorwa runaka. Mu mutwe w’abaskuti, abaskuti ubwabo nibo bagomba gukora ibikorwa byose.

None rero baskuti nkunda, niba igikorwa cyababihiye, ni mwebwe ubwanyu mugomba kwibaza no kwikubita agashyi kugira ngo ubutaha kizabaryohere. Igihe cyo kujujura muvuga ibitagira shinge na rugero cyararangiye! Ubu noneho mufite uburyo n’ibyangombwa byose kugira ingo mugenzure ibikorwa byanyu no kugirango murusheho kunoza iyi si yacu.

Ibyo ni mwebwe bireba, nta wundi uretse mwe!


Byanditswe : tariki ya 06 Nzeli 2017 saa 09:48:34, ubu , : 794
Uwabitangaje : Robert Makuta

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 205 i Musanze

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 300 i Gikomero

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya mbere)

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya kabiri)

Ingando y'Abaskuti bakuze yabereye kuri Muhazi mu 2016

RASAL © 2016 - 2018
Byubatswe na Robert Makuta