Remera, KG 11 AVE Ingenzi House - +250 785 063 763 - @RasalYEmpower - @RasalYEmpower
Ikinyarwanda English Fran├žais

Kongerera urubyiruko ubushobozi,
Umugambi duhuriyeho!

Umutware w’Itorero - CP

RASAL
Umutware w'itorero abera urugero abo ayoboye

Baden Powell yaravuze ati : “Ndamutse ngize amahirwe yo guhitamo umwanya wihariye mu buskuti, nasaba kugirwa umutware w’itorero.”

Umutware w’itorero ni umuyobozi mu mutwe. Afite ubushobozi bwo kuyobora abandi, bitari kubw’amategeko mu buryo bwa gisirikare, ahubwo kubw’ingero nziza atanga n’umuco w’ubuvandimwe. Amenya guha agaciro inyungu z’itorero kurusha inyungu ze bwite.

Mu Nteko y’Abatware, yifashisha ibyo yabonye mu bikorwa n’ibyo yumvanye abaskuti mu itorero kugira ngo atange ibitekerezo ku mikorere y’umutwe.

Umutware w’itorero na none ni umuskuti, uwa mbere mu itorero rye. Nk’umuskuti, yihugura ku buryo buhoraho, ni we ukurura bagenzi be kugira ngo itorero ritere intambwe. Abaskuti bagize itorero rye ni ngombwa ko buri wese agira ati : “Ngomba kumera nka CP wanjye kugira ngo mbe umuskuti nyawe.” Umutware w’itorero agomba kuba uwa mbere mu myumvire ya giskuti, agomba kubera urugero itorero rye, mu kubahiriza ubupfura n’itegeko rya giskuti.

Umutware w’itorero agomba kuba uwa mbere mu buhanga bwa giskuti, igihe cyose agomba kuba ari imbere y’abaskuti ayoboye.

Avoma ubuhanga n’ubumenyi mu itorero rikuru. Itorero ni ishusho ry’umutwe, niryo shuri rikuru y’ubuskuti, ahantu CP atitoreza gusa umwuga we w’ubuyobozi cyangwa se ubuhanga bushya, ariko na none ahitoreza uburyo bwo kubaho.

Umutware w’itorero ntaba wenyine mu itorero rye. Itorero ntabwo ari abaskuti 6 cyangwa 7, itorero ni ubumwe bw’Umutware, n’umutware wungirije hamwe n’abaskuti bose bagize itorero. Umutware wungirije ntabereyeho gusa kuba ubuheta mu itorero. Abereyeho kungiriza umutware w’itorero,  kumufasha no kumusimbura ku buyobozi bw’itorero iyo bibaye ngombwa. Aba bombi bafatanya imirimo kugira ngo itorero ribeho neza. Bafatanya gutegura inama, bagafatanya gushyira mu bikorwa gahunda y’itorero. Umutware wungirije atorwa n’umutware w’itorero bikemezwa n’Inteko y’icyubahiro. Umutware w’itorero n’umwungiriza we bagize agakundi k’incuti.


Byanditswe : tariki ya 06 Nzeli 2017 saa 16:25:30, ubu , : 4019
Uwabitangaje : Robert Makuta

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 205 i Musanze

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 300 i Gikomero

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya mbere)

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya kabiri)

Ingando y'Abaskuti bakuze yabereye kuri Muhazi mu 2016

RASAL © 2016 - 2018
Byubatswe na Robert Makuta