Remera, KG 11 AVE Ingenzi House - +250 785 063 763 - @RasalYEmpower - @RasalYEmpower
Ikinyarwanda English Fran├žais

Kongerera urubyiruko ubushobozi,
Umugambi duhuriyeho!

Ese kuba umutware ni iki?

RASAL
Umutware w'itorero ni umuskuti mbere ya byose

Ni impano kamere : Rimwe na rimwe umuntu aba umutware abikesheje ingabire yavukanye. Imyitwarire yawe ituma abandi bakugirira icyizere, ikakugaragaza nk’umunyakuri, abakubona bakumva bafite umutekano; iyo myitwarire ikakugaragaza nk’imfura n’umuntu ushoboye kuyobora abandi.

Ni ubumenyi wunguka : Akenshi na kenshi, kuba umutware ni umwuga: umwuga w’ubutware witozwa mbere na mbere umuntu anoza imyitwarire ye. Kuba umutware ni uburyo bwo gutera imbere. Ntidukwiye kwitiranya kuba umutware no kugira umwanya w’ubuyobozi. Uzagira igitinyiro nubasha kuba umuntu muzima, ariko inshuro nkeya uzabigezwaho gusa no kuba ufite umwanya w’ubuyobozi.

Niba umutware w’itorero ari umutware nyawe, azashobora kugira inama nziza abagize itorero rye, kandi bibwirize kumwumvira.

Agomba kuba intangarugero

Yemwe batware b’itorero mwe, mumenye ko abaskuti banyu babitegereza cyane kurusha uko mubitekereza. Akenshi batangazwa cyane n’ibyo mukora kuruta ibyo muvuga. Bakurikirana cyane indangagaciro zanyu, kandi bakamenya intege nke zanyu. Mureke mbaburire, umutware w’itorero ubeshya ubuyobozi, usuzugura, wikakaza ntave ku izima mu bwihugiko bw’itorero, urenga ku mabwiriza, utesha agaciro ibyumvikanyweho ntazatungurwe no kubona abaskuti bo mu itorero rye batamwumva.

Dore urugero rwiza ushobora gutanga, uvugishe ukuri, kandi wite ku bikorwa byawe, ndetse ukomeze kuba uwo uri we. Mwikwiyoberanya mugerageza kwigana abandi, maze mukitwara uko mutari, kuko ntimuzatinda kubona ko mwibeshye.

Hanyuma, mwitondere ibyo muvuga. Nta kintu kibi kibaho nko kubona umutware wiyemera, kugira ngo ashimwe, akirirwa yirata, yerekana ko ari igitangaza, akibwira ko ashoboye kurusha abandi. Nimucishe make kandi mwiyoroshye, nimube abaskuti mbere yo kuba abatware.

Gushaka icyiza

Mu miyoborere yanyu mwirinde koroshya cyane. Kuyobora itorero ni ugufasha abandi. Kandi akenshi uburyo bwiza bwo gufasha abaskuti ni ukubagirira igitsure kugira ngo babashe gukora igikwiye. Kureka buri wese agakora icyo yishakiye bihembera ingeso mbi. Utagombye kuba umunyagitugu, ntugomba kwemera udushobanuro twose uhawe, nta nubwo ugomba kwihanganira udukosa twose dukozwe.

Kwitanga

Imwe mu ntego zo kuba umutware ni ukwitangira abandi nta gihembo cyangwa ikuzo ryawe bwite ugambiriye. Umwanya w’umutware w’itorero usaba kugira ubwiyoroshye, kwigomwa no kwihangana.

Kugira ibyiringiro

Ibyishimo by’itorero bigaragara ku ruhanga rw’umutware waryo. Umutware utitangira imirimo ye ntashobora gushishikaza abaskuti b’itorero rye, kuko nawe ubwe ntacyo aba ashishikariye. Ni ngombwa rero kwitangana umurava igihe cyo gutangiza umushinga mushya, kandi kugeza ku rwego runaka, nta mpamvu yo kugaragaza ibikubereye urujijo n’ibiguteye ubwoba muri uwo mushinga. Nimukomeze mugaragaze ko mufite ibyiringiro. Mwite cyane ku bishoboka aho guta igihe ku bigoranye. Mushimangire ibyagenze neza kandi mukomeze aho mwateye intambwe aho gutinda ku byananiranye. Na ndetse, mwitoze kubona neza aho mwatsinzwe muha agaciro icyo byakungura itorero, kandi mufate neza amasomo mubikuyemo.

Ubutabera

Nubwo bwose mwagira incuti mu itorero, mwirinde gutonesha bamwe. Mube intabera, abanyakuri, abajyanama, abahuza, abiringirwa. Mwitoze guha agaciro buri wese uko abikwiriye no kumushishikaza mu byo ashoboye. Mwakire abaskuti banyu uko bari, kandi muhangayikire ko buri wese aba ingirakamaro. Niba hari uwo mugomba guhana, mubikore mu gihe cyabyo, mwitonze kandi mwiherereye.

Muri make

Mufitiwe icyizere, ariko ntimuzatume abantu bicuza impamvu babagiriye icyizere. Mwigishe abandi ibyo mwabayemo cyangwa ibyo mwigishijwe, ariko mwirinde kubigisha ibijya gusa na byo. Mugomba guhora mukarishya ubumenyi ku nyungu zanyu bwite no ku nyungu z’abaskuti muri rusange. Muhore mushabutse. Ibyo bizabafasha gukurikirana ubushishozi itorero ryanyu hamwe n’ibyo rikeneye, bizabafasha kwiga, kwitegereza, guhitamo no gufata icyemezo.

Itorero ridafite umutware ni nk’ubwato budafite umusare.

Uzaba umutware…

  1. Niba udaharanira ikuzo ryawe bwite, ahubwo ukihatira kurangiza inshingano zawe mu buryo bunoze, ukihatira gutunganya umurimo wawe mu bushobozi bwawe bwose. Niba uzi neza ko nta byera ngo de, ukamenya ko atari wowe kamara, bizagufasha kumenya gushyira imbere ya byose ubutumwa bwawe, kandi umenye igitunganye.
  2. Niba usesengura ibyo ugezemo mbere yo gukora cyangwa kudakora, mbere yo kubyinjiramo cyangwa kubireka, kabone n’iyo buri wese abikora, cyangwa se ari uko wajyaga ubigenza.
  3. Niba, ubigenza nk’umutware w’ingabo udashobora gutangira urugendo atitwaje ikarita (ndangahantu) n’indangacyerekezo (boussole), ugatekeraza mbere y’igihe ibibazo wahura nabyo mu nzira ukabifatira ingamba aho kwiringira ibisubizo byaza bitunguranye cyangwa se ukibwira ko byakemuka kubw’amahirwe.
  4. Niba uhaguruka ugashikama, ugakomera ku ijambo, cyane ko ntawe ugayirwa uko ari: imyifatire igaragaza umutware cyangwa umucakara.
  5. Niba uri incuti itagusha abo muri kumwe, ahubwo ukaba yayindi abandi bishingikiriza ngo bahagurue, ndetse ukabazamura ku rwego rwisumbuye urwawe.
  6. Niba wumva ibibazo abandi bahura nabyo, kuko wamenye ibibazo byawe ukabasha kubyikemurira.
  7. Niba udasunikira abandi imitwaro yawe, imiruho yawe, ibibazo byawe, ingorane zawe; niba utiyumvisha ko abandi ari bo batuma utsindwa, niba wibagirwa ibibazo byawe bwite kugira ngo utekereze ibikorwa, urugendo, intego: umutware niwe ugenda imbere y’abandi.
  8. Niba udaheranwa n’inzozi zo kwikuririza, niba utikanyiza, niba udatekereza umunsi uzaba umunyagatuza kugira ngo ukandamize abo mutavuga rumwe, niba ahubwo ukora icyo ugomba gukora, ugahaguruka igihe ufite imbaraga, ukagira ubutwari bwo gukomeza urugendo igihe imbaraga zitangiye kukubana nkeya.
  9. Niba udasezeranya ibidashoboka kugira ngo ukunde utorwe, ahubwo ukimenyekanisha kubera ibikorwa byiza wakoze.
  10. Niba uzi ko Nyagasani akurinze : inkomyi uhura nazo ni nk’igipimo, ikizamini utsinda buri munsi ku buryo utatekerezaga.

Niba aya mabwiriza akubereye amategeko icumi akugenga buri munsi, nta kabuza urabikwiye kugira umwanya mu nzego z’ubuyobozi. Rwose ukwiye kwitwa umugabo (umuntu muzima).

Ese waba uzi icyo bivuga kuba mu nzego z’ubuyobozi ari byo bita « hiérarchie/hierarchy »? Iryo jambo rigizwe n’ibicumbi by’amagambo abiri y’ikigereki : Archie bivuga itegeko, na hiero bivuga igifitanye isano n’iyobokamana (sacré); ibyo rero bishatse kuvuga ko niba uri mu nzego z’ubuyobozi, wagombye kugira icyubahiro n’igitinyiro by’Imana.


Byanditswe : tariki ya 07 Nzeli 2017 saa 18:40:37, ubu , : 491
Uwabitangaje : Robert Makuta

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 205 i Musanze

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 300 i Gikomero

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya mbere)

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya kabiri)

Ingando y'Abaskuti bakuze yabereye kuri Muhazi mu 2016

RASAL © 2016 - 2018
Byubatswe na Robert Makuta