Remera, KG 11 AVE Ingenzi House - +250 785 063 763 - @RasalYEmpower - @RasalYEmpower
Ikinyarwanda English Fran├žais

Kongerera urubyiruko ubushobozi,
Umugambi duhuriyeho!

Ubutumwa bw’Umutware w’Itorero

RASAL
Umutware w'itorero ayobora abandi

“Buri mwana wese yifitemo byibura 5% by’icyiza. Ngaho rero nimwishakemo icyo cyiza, kandi mukizamure kugera kuri 90 cyangwa 95%” Baden Powell.

Kimwe n’uko ikirango cy’urwego rwawe rw’ubumenyi (aha ngaha umutware w’itorero yagombye kuba byibura ari mu rwego rwa 2 – seconde classe; twabigereranya n’ipeti rya kaporali mu gisirikare) kigaragazwa n’uturongo tubiri, nawe ubutumwa bwawe ni inyabubiri:

 • Kubumbira hamwe abana ushinzwe bakarema itorero rimwe rukumbi;
 • Guhindura abana ushinzwe bakaba abaskuti nyabo.

Uri umutware w’itorero. Ibyo bivuze ko ufite mu biganza byawe roho, imitima, ubuzima, imyumvire by’abo ushinzwe.

Ubushobozi bwawe ni bwinshi. None rero menya kandi usobanukirwe ubutumwa bwawe. Ufite ishema ryo guhindura abana 6, 7 cyangwa 8, bakaba abaskuti. Yee, ufite ukuri. Ariko witonde! Iyo utaba uwo wagombye kuba uri, birashoboka ko mu bana ushinzwe, uyu cyangwa uriya aba atarabaye umuskuti. Byanashoboka ko bose batari kuba bo!

Ni byiza rero ko uba umuntu usobanutse, umuntu ufite ubuhanga bwinshi, umuntu wabonye amashimwe menshi, niba utari umutware nyawe, ese waba uri iki imbere y’abaskuti ushinzwe? Ugomba rero kuba umuyobozi w’itorero.

Igihe Baden-Powell yahimbye uburyo bwo gukorera mu matorero, yari afite mbere na mbere icyifuzo cyo guha inshingano zikomeye abatware b’amatorero.

Bityo rero itorero ryawe rishingiye ku bumenyi n’ubuhanga byawe bwite. Ibyo bivuze ko ugomba kwikungahazaho byinshi n’imbaraga mu mutwe, mu maboko yawe, mu maso yawe, mu mutima wawe, atari ukugira ngo wirate, ahubwo kugira ngo ubisangize abavandimwe bawe bo mu itorero.

Ufite inshingano kuri wowe ubwawe

Ufite inshingano kuri wowe ubwawe mbere na mbere nk’umuskuti, hanyuma ukazigira nk’umutware w’itorero, cyane cyane ko abaskuti 6, 7 cyangwa 8 baguhanze amaso ubudahumbya, barakwitegereza bakakwiga, basesengura imyitwarire yawe yose, bakuzi neza kurusha uko wowe wiyizi… kandi barakwigana.

Igishobora kukubaho cyose: gutsindwa amasomo, kugira ubumenyi budahagije, kutagira igitsure, itorero ridafite icyerekezo,… Ibi byose bishingiye kuri wowe. Mbere yo gushakira abandi, ugomba kubanza kwishakira ubwawe.

Biroroshye cyane kubwira abandi “nshaka” ko mukora iki, kurusha uko wabyibwira uti “nshaka gukora iki”. Urigora cyane iyo ushora abaskuti bawe mu bikorwa no kubashishikariza guharanira amashimwe, hanyuma ugatungurwa nuko batabyitaho: irebe neza. Ni kubw’amahirwe watshindiye urwego rwa kabiri. Itorero ryawe ritsindwa mu mikino yose. Ese ubwo si ku bw’amakosa yawe?

Umuskuti ushinzwe kwandika ibyavugiwe mu nama ntiyabikoze; ntabwo bigushimisha. Uri mu kuri. Ariko kuki uwo muskuti wawe utaramuha iki cyangwa kiriya yagusabye hakaba hashize iminsi 15 yose? Winubira abaskuti bawe mu nama, ariko kubera iki buri gihe mu Nteko y’Abatware uhagera iminota icumi cyangwa irenzeho nyuma y’abandi bose? Itorero rigera ku ikoraniro ryakererewe, bishobora kwihanganirwa; ariko Umutware ukererwa, ibyo nta na rimwe bigomba kubaho!

Muri izo ngero zose, dushobora gukuramo ingingo eshatu:

 1. Ntabwo uri indahemuka niba utegaka abaskuti bawe gukora ibyo wowe udashoboye gukora;
 2. Umutware agomba kwigenzura cyane kurusha uko agenzura abo ashinzwe;
 3. Nta gisobanuro na kimwe umutware yatanga ku byo yateshutseho.

Ubutumwa bukomeye bw’umutware: GUFASHA

Umutware yuzuza inshingano ze gusa igihe atangaza icyiza gihuriweho na bose aho kuvuga ikimushimisha ku giti cye, kandi agakora aharanira inyungu rusange aho gukorera inyungu ze bwite.

Umutware nyawe ntashaka gusumba abandi kugira ngo abakandamize.  Ntiyigarurira abantu ngo bamukorere, ahubwo abafasha gukora baharanira impamvu ikomeye: guhora ahangayikiye gutunganya igikorwa ashinzwe nibyo ashyira imbere mu mutima we.

Gutegeka bivuga gufasha. Gufasha abo utegeka, baramutse badafite umutware bamera nk’ubushyo butagira umwungeri. Guharanira impamvu ihambaye, kandi ikwiye kuyobokwa, ukumvira, kandi byaba ngombwa ukitanga.

Mu guharanira icyiza rusange, umutware atanga ku buryo bwe urugero rwo kumvira, kandi na none, imbere ya bose yihatira kugaragaza icyemewe n’amategeko kandi kigomba kubahwa : icyiza rusange kubwa kamere no kubw’Imana.

Gutegeka bivuga gufasha abandi. Umutware abereyeho gukorera rubanda, ariko ibyo ntibivuze ko agomba kugendera ku mabwiriza ya rubanda: aya akenshi aba ashingiye ku marangamutima anyuranye n’igitunganye cyangwa se agashingira ku nyungu bwite za bamwe na bamwe bashuka abandi.

Dufite ukuri iyo tuvuga ko umutware agomba gushishikariza icyiza rusange. Ariko ibyo ntibivuze ko agomba kugendera mu kigare.

Umutware si intumwa ibonetse yose ya rubanda, ariko ni umuyobozi uyobora rubanda, agaharanira inyungu  zihambaye za rubanda. Nubwo bwose aba yatowe na bagenzi be, ubuyobozi aba ahagarariye bumuha ububasha bwo gutegeka atagombye kubanza kwingingira kumvirwa, atabanje kubanza kwemeza no gutanga ibitekerezo bye bwite.

Umutware yifitemo imyumvire yo kurangiza inshingano. Kwiyumvamo kurangiza inshingano ntibivuze ko ugomba gutegereza igihano runaka uramutse udakoze icyo ushinzwe – na ndetse umutware nyawe nta na rimwe atekereza ku bihano ashobora guhabwa n’abandi batware bo mu nzego zimukuriye. Ahubwo abo bantu ashinzwe, aba adashaka ko bashavuzwa n’ubusa; aba yirinda ko bagwirirwa n’ibihano ku maherere; aba adashaka ko bavutswa udukeya bafitiye uburenganzira. Atekereza kuri byose, arengera byose. Ntashobora kujya kurya cyangwa se ngo aryame ibintu byose bitari ku murongo. Hariho ikintu atagomba gutekerezaho, ni umunaniro we. Niba atari umucakara w’abamukuriye, ni umucakara w’inshingano zo kurengera abo ashinzwe. Uko kumva ko akenewe n’abandi akenshi bimushoboza gukora imirimo isumbye imbaraga ze bwite.

 • Ese ndi umuntu wigengesera kugira ngo nkore bikeya bishoboka?
 • Ese birangora kuba umukorerabushake?
 • Ese iyo mbonye ikintu cyandagaye kitari mu mwanya wacyo, ngorwa no kugisubiza aho kigomba ntabisabwe n’undi muntu?
 • Ese muri kamere yanjye ndi umuntu ushobora gufasha abandi, kabone n’iyo byaba bimbangamiye?

Amabwiriza y’umutware w’itorero

1. Umutware w’itorero ni umutware mu mutwe.

Umutware w’itorero agomba gushyirwa ku rwego rumwe n’umutware w’Umutwe cyangwa abamwungirije, kuko aba ahagarariye inyungu z’itorero rye, inyungu z’abaskuti ashinzwe. Umutwe ubaho kuko hariho amatorero, ariko ubicuritse ntibishoboka, itorero rishobora kubaho hatabayeho umutwe! Buri torero rifite ubwigenge ku yandi matorero. Itorero ntirikeneye inteko y’ubuyobozi kugira ngo rikore inama n’ibindi bikorwa. Ibyemezo bihuriweho n’amatorero bifatirwa mu Nteko y’Abatware aho abatware bonyine bashobora gutora (Umutware w’Umutwe hamwe n’Abatware b’amatorero).

2. Umutware w’itorero ni umuskuti wa mbere w’itorero rye.

Umunsi umwe, wazamuye intoki eshatu z’ikiganza cyawe, maze ukora isezerano ryawe. Wari ukeye mu maso, kandi n’ikibatsi cy’umuriro cyagurumanaga mu mutima wawe.

Witonde udasinzirira ku rwego rwa kabiri no ku mashimwe yo kuba umutware w’itorero, nk’aho ibyo bimenyetso biguha icyemezo gihoraho cy’ubutwari n’ubutungane.

Komeza wihugure. Kuko buri wese mu baskuti ushinzwe igihe akubonye agomba kwibwira ati : “Ngomba kumera nk’umutware wanjye kugira ngo nzabe umuskuti usobanutse!

Ni wowe ugenda imbere, ni wowe uharurira abandi inzira.

3. Umutware w’itorero afite umwungiriza akagira n’abavandimwe b’abaskuti.

Itorero ryawe si wowe gusa urigize, nta n’ubwo ari abana 7 cyangwa 8; si uruhererekane rw’abana 7, n’umutware hamwe n’umwungirije.  Itorero ni ubumwe bw’umutware w’itorero, n’umwungirije hamwe n’abaskuti bose baririmo.

 • Hagomba umurongo ngenderwaho mu itorero
 • Kuba mu itorero : ni ngombwa ko buri wese yumva amerewe neza mu mwanya akwiye mu itorero, kandi buri wese akumva ari ingingo shingiro ry’itorero.
 • Umutware ukungirije : Mufatanye byose kandi muvuge rumwe, kandi akenshi muvuge ibifitiye itorero akamaro. Ni ngombwa, kandi ni ingenzi ko ukungirije yiyumvamo ko musangiye inshingano.

4. Umutware w’itorero ntakora wenyine. Ashobora kwiringira Inama y’Ubuyobozi  (maitrise).

Aha turavuga gufasha abana 6-7-8 kuba abaskuti nyabo, abazaba abaturage b’inyangamugayo. Gukora wenyine uyu murimo, wazacika intege, Abanyarwanda babivuga neza ko "Umutwe umwe wifasha gusara!". Kandi ufite n’inshingano ku buyobozi bugukuriye:

 • Koroshya (gufunguka mu mutwe), bizagufasha gukurikiza inama bakugira;
 • Kwizera, bizagufasha gukurikira abagukuriye no kubigana ingiro;
 • Ubudahemuka, kugira ngo ubamenyeshe ibibera mu itorero, kandi ubarengere igihe cyose imbere y’abaskuti.

5. Umutware w’itorero ni umuvandimwe umenya kwihangana

Uri mukuru wabo. Urukundo ubafitiye rugomba kuba urw’ukuri, rwiringirwa kandi rwa kigabo.

Muri buri mwana hari icyiza, niko Baden-Powell yavuze, byibura 5%. Mukunde umukundire roho ye ushobora gufasha gukura. Mukundire na none aho aho afite inenge, mu ntege nke ze, atari kubw’ibyo gusa, ahubwo kuko ushobora kumuvura no kumukiza. Mube abavandimwe, nicyo cyonyine musabwa.

Mwitondere amazimwe no gusebanya. Ni umuco mwiza wa kivandimwe, kandi bisenya bwangu icyizere abantu bari bafitanye. Wikinisha roho z’abantu.

Ugomba kwirinda ibintu byose bidakomeza umuntu, ntibimwongerere imbaraga, ndetse ntibinamwungure ubwenge. Ikintu cyose kitaboneye, kitari ukuri, kidakeye ugomba kucyamagana. Kandi ibyo ukabikora igihe cyose ubonye ko hatangiye kubaho gutandukira.

Urukundo rwa kigabo ni bwa bucuti butera abantu buri wese gushishikariza mugenzi we kujya mbere, bakajya inama yo kurushaho gukora neza, hamwe bavugana ibyerekeye kuba umuskuti nyawe.

6. Umutware w’itorero ahorana ibyishimo n’ibakwe

Izuba rya giskuti ntirigira ubwirakabiri.

 • “Ibyishimo by’abaskuti, ni ubwisanzure abikesheje gutunganya neza inshingano ze”.
 • Ishimire abaskuti ufite, kandi wishime kubera bo. Cyangwa ntukunda itorero ryawe, ese ni abo bana 6 cyangwa 7 bakwizirikaho kugira ngo ugire ibyishimo?
 • Kubera ibakwe ugira, bahe umunezero wo gukora, bishimire guhugurwa. Iyo umuntu azi neza ko ubuskuti ari cyo kintu cyiza kuruta ibindi ku isi, aracyitangira, kabone n’iyo byaba bigoranye ndetse n’inzira yo kubigeraho ari ndende.

Ku bwawe, nibigera mu masaha akomeye, maze muri wowe ukumva ijwi rikubwira riti : “byarangiye nta kindi cyakorwa”, uzamenye ko ari umutima w’ubwikanyize utagomba gukurikira. Niwumva iryo jwi rikubwira riti “kora kimwe n’abandi, ni byiza kureka kubaho”, uzamenye ko ibyishimo bifite inzira imwe. Uzanyomoze iryo jwi, ufunge ibipfunsi, wishyiremo akanyabugabo maze wigobotore umubabaro, utsinde umunaniro, utsinde icyo gishuko, ukomeze utere intambwe imbere.

7. Umutware w’itorero ntaganya kandi akorera umunani.

Uzi neza ko buri wese mu baskuti bawe afite agaciro imbere yawe. Bityo rero kora ukorera abantu umunani. Ibikorwa byawe bizasige isura nziza. Umugambi wawe : Bakoreshe ukorana nabo.

Kora. Umwanya wawe mu itorero, mu ngando, mu rugendo, mu ngoro, mu mukino, ni ukuba rwagati mu basore bawe, aho ufite byinshi uhamagarirwa kurangiza. Itoze guhora iteka uri aho ugomba kuba mu gihe gikwiye.

Abaskuti bawe barakwigana, kandi n’abandi bazigana ibikorwa by’abaskuti uyoboye.


Byanditswe : tariki ya 10 Nzeli 2017 saa 08:55:09, ubu , : 3412
Uwabitangaje : Robert Makuta

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 205 i Musanze

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 300 i Gikomero

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya mbere)

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya kabiri)

Ingando y'Abaskuti bakuze yabereye kuri Muhazi mu 2016

RASAL © 2016 - 2018
Byubatswe na Robert Makuta