Remera, KG 11 AVE Ingenzi House - +250 785 063 763 - @RasalYEmpower - @RasalYEmpower
Ikinyarwanda English Fran├žais

Kongerera urubyiruko ubushobozi,
Umugambi duhuriyeho!

Itorero : Ubuvandimwe bw’abaskuti

RASAL
Abaskuti duhamagariwe kugira urukundo rwa kivandimwe

Ubuvandimwe bw’abaskuti, butangirira ku rukundo rwa kivandimwe umutware w’itorero agirira abagize itorero rye, kandi ni ikintu gikomeye!

Umutware w’itorero mwiza agomba kugera ku rwego rushimishije rw’ubuhanga (ibyo kandi ntituzahwema kubivuga). Urwego rwa mbere rw’ubumenyi n’ubuhanga agomba kuba arufite (cyangwa se ari mu myiteguro yo kurugeraho vuba), kandi n’amashimwe menshi akaba hafi aho. Ubushobozi bwe ntibushidikanywaho, maze agategereza ikintu kimwe gusa… ko abaskuti bo mu itorero rye bagera ikirenge mu cye.

None, aribaza ikiruta ibindi kizatuma itorero rye rizamuka. Mu byukuri, aha nta kindi kivugwa uretse ubukungu bworoheje : gukomeza urukundo rwa kivandimwe bigomba guhuza abaskuti bose…, kandi ubwo bukungu, umutware w’itorero bumurimo. Ni ubushake bwo gufasha muri byose no gutanga urugero kugira ngo abaskuti bawe ubatoze gutera intambwe imbere.

Yoo! Rimwe na rimwe bagutesha umutwe… Bamwe kurusha abandi, ariko rero birasanzwe, niko bigenda. Ubuzima niko bumera!

Urukundo umutware agirira abavandimwe be rugomba rero kurenga imbogamizi n’ingorane, kandi rukamutera kwirinda kugira uwo atererana, kuko buri wese muri bo afite agaciro. Nibyo koko buri wese akwiye gufashwa gutera imbere.

Mu kuba abahamya bazima b’ibyiza ubuskuti bugambiriye, tunashishikaza abafite ubushake bukeya cyangwa se abatabyumva neza… maze bagahuguka, bakagendana n’itorero ryose. Nk’uko Papa Yohani Pawulo yabibwiye urubyiruko rwo ku isi mu butumwa yabandikiye mu 1997 (MESSAGE AUX JEUNES DU MONDE À L'OCCASION DE LA XIIÈME JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE, § 8), twe kwibagirwa ko urukundo duhamagarirwa “rugomba kwihangana cyane, kandi nta muntu n’umwe ugomba kuruvutswa”. Birashoboka ko rimwe na rimwe ibi bishobora kugorana, urugero nk’igihe isano dufitanye itagaragara neza, ariko kubw’Imana, ubumwe bw’itorero buzashimangirwa, kandi burusheho gukomera.

Umutware w’itorero ashobora guhindura itorero ahantu buri wese yishimira kuba mu bwisanzure no mu rukundo rwa kivandimwe.

Ni muri ubu buryo haremwa itorero buri wese yifuza kubamo.


Byanditswe : tariki ya 12 Nzeli 2017 saa 15:32:53, ubu , : 485
Uwabitangaje : Robert Makuta

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 205 i Musanze

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 300 i Gikomero

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya mbere)

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya kabiri)

Ingando y'Abaskuti bakuze yabereye kuri Muhazi mu 2016

RASAL © 2016 - 2018
Byubatswe na Robert Makuta