Remera, KG 11 AVE Ingenzi House - +250 785 063 763 - @RasalYEmpower - @RasalYEmpower
Ikinyarwanda English Fran├žais

Kongerera urubyiruko ubushobozi,
Umugambi duhuriyeho!

Itegeko rya giskuti

RASAL
Indahiro y'Umuskuti

Itegeko rya giskuti ni itegeko buri mwana winjiye mu muryango w’Abaskuti yihatira kubahiriza. Iri tegeko hamwe n’isezerano, ubuzima mu itorero n’ibikorwa hanze mu bidukikije ni amahame Baden-Powell yashyizeho.

Ni ngombwa kumenya ko ijambo itegeko  mu Baskuti rifite ikindi gisobanuro gitandukanye n’itegeko ry’igihugu. Aha ngaha itegeko ni urutonde rw’inama z’ubuzima zihabwa urubyiruko. Ni we wihitiramo gukora ibishoboka byose kugira ngo akurikize izo nama amaze kubitekerezaho kandi abifashijwemo n’abatware be, n’umuryango we n’incuti ze. Igihe atubahirije iri tegeko, nta bihano azafatirwa. Gusa wenda kumutonganya bizamufasha gusubiza ubwenge ku gihe kugira ngo ubutaha azakore neza, bityo abashe gutera intambwe imbere. Buri musore afite rero ubushobozi bwo gufata iryo tegeko akarigira irye kandi akarishyira mu bikorwa uko ashoboye akurikije aho afite imbaraga n’aho yumva intege nkeya.

“Itegeko ni ryo mbaraga zacu (…); [umuskuti] ntagengwa n’imiziririzo, ahubwo ayoborwa n’inama nziza” (B-P)

Niba amahame shingiro ari amwe, itegeko rya giskuti bitandukaniye mu birigize n’amagambo bivugwamo mu muryango uyu n’uriya. Nyamara dushobora kubona igisobanuro cyayo mu mwandiko w’umwimerere wa Baden-Powell:

Itegeko rya Baden Powell

  1. Umuntu ashobora kwiringira ishema ry’umuskuti.
  2. Umuskuti ni indahemuka ku Mwami n’ibyegera bye, ku babyeyi be, ku bakoresha be no ku bakozi be.
  3. Umuskuti afite inshingano yo kugirira akamaro abandi no kubagoboka.
  4. Umuskuti ni incuti ya bose, akaba n’umuvandimwe  w’abaskuti bose atitaye ku nkomoko yabo.
  5. Umuskuti arasabana.
  6. Umuskuti akunda inyamaswa.
  7. Umuskuti yubaha amategeko y’ababyeyi be, ay’umukuru w’itorero cyangwa ay’umurezi we, nta bisobanuro asabye.
  8. Umuskuti araseka kandi akaririmba igihe ahuye n’ingorane.
  9. Umuskuti arazigama.
  10. Umuskuti agira umucyo mu bitekerezo bye, mu magambo no mu bikorwa bye.

Hari n’ingingo ya cumi n’imwe y’Itegeko rya giskuti, ingingo itanditse kuri uru rutonde, ariyo : “Umuskuti si ikiburabwenge”. (Baden-Powell).


Byanditswe : tariki ya 22 Werurwe 2017 saa 15:21:07, ubu , : 783
Uwabitangaje : Robert Makuta

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 205 i Musanze

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 300 i Gikomero

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya mbere)

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya kabiri)

Ingando y'Abaskuti bakuze yabereye kuri Muhazi mu 2016

RASAL © 2016 - 2019
Byubatswe na Robert Makuta