Remera, KG 11 AVE Ingenzi House - +250 785 063 763 - @RasalYEmpower - @RasalYEmpower
Ikinyarwanda English Fran├žais

Kongerera urubyiruko ubushobozi,
Umugambi duhuriyeho!

Icyivugo cy'Abaskuti

RASAL
Ikirango cy'Abaskuti ku isi

Ube maso!

Ube maso ni icyivugo cyiza cyane cy’Abaskuti. Iki cyivugo ndetse gikomoka ku izina rya Baden-Powell. Koko rero, inyuguti zitangira izina rye, yarigize icyivugo cye “Be Prepared”  - Ube maso.  Dore icyo B-P abivugaho:

“Ibyo bivuze ko mugomba guhora roho n’umubiri byiteguye gukora icyo mushinzwe. Mwiteguye ku bijyanye na roho: kuko kuko muzaba mwarihaye ubwanyu amabwiriza abashoboza kumvira itegeko iryo ari ryo ryose, kandi na none muzabe mwatekereje mbere y’igihe ingorane n’impanuka mushobora guhura nabyo; bityo igihe ibyo bibagwiriye muzabe muzi icyo mukwiye gukora kandi mwiteguye kugikora. Mwiteguye mu buryo bw’umubiri, kuko muzaba mufite imbaraga, mushabutse, kandi mushobora gukorera igihe icyo musabwe gukora kandi muzagikore.” (Baden Powell)

 

Iki cyivugo gisaba ko umuskuti agomba kurangwa n’indangagaciro nyinshi:

Kwita ku bandi

Umuskuti yiteguye gukora umwitozo, ariko yiteguye na none gusana, gufasha no gutabara igihe cyose ahuye n’ababikeneye.

Ubumenyi n’ubushobozi

Ntawe utanga icyo adafite. Ntibihagije gusa kugira ubushake, ntaho wagera. Umuskuti udafite ubumenyi n’ubushobozi, ntagire ubuhanga, … ntibihura n’icyo cyivugo! Bityo rero ugomba kugira ubumenyi n’ubuhanga kugira ngo ube umuskuti ushoboye mu bintu byinshi bitandukanye ku buryo bwose bushoboka.

Kwitegereza hanyuma ugakora

Kugira ngo ubushobozi bw’umuskuti bugirire abandi akamaro, agomba kumenya kwitegereza ibyo abandi bakeneye maze agahita afata icyemezo cyo gukora igikwiye…

Muri make, kuba maso, ntibishoboka ureberera gusa cyangwa se kutagira icyo ukora. Umuskuti agomba guhora yiteguye igihe cyose mu buzima no mu bintu byose.

 


Byanditswe : tariki ya 22 Werurwe 2017 saa 16:04:08, ubu , : 897
Uwabitangaje : Robert Makuta

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 205 i Musanze

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 300 i Gikomero

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya mbere)

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya kabiri)

Ingando y'Abaskuti bakuze yabereye kuri Muhazi mu 2016

RASAL © 2016 - 2019
Byubatswe na Robert Makuta