Remera, KG 11 AVE Ingenzi House - +250 785 063 763 - @RasalYEmpower - @RasalYEmpower
Ikinyarwanda English Fran├žais

Kongerera urubyiruko ubushobozi,
Umugambi duhuriyeho!

Indamukanyo y'Abaskuti

RASAL
Indamukanyo y'Abaskuti

Ku isi hose abaskuti bafite indamukanyo yihariye ibaranga. Indamukanyo ya giskuti bayikoresha ukuboko kw’iburyo kuzamuye intoki eshatu zo hagati (mukuru wa meme, musumbazose na mukubitarukoko) zirambuye, mu gihe igikumwe  na nyangufi biba bihinnye, igikumwe (meme) kiryamiye nyangufi (agahera).

Izo ntoki eshatu zirambuye zibutsa ingingo eshatu zigize isezerano umuskuti akora iyo arahira:

  1. Kuba indahemuka
  2. Gufasha abandi
  3. Kubahiriza itegeko rya giskuti.

Zinashushanya indangagaciro eshatu z’ingenzi ziranga umuskuti : ukuri, ukwitanga n’umucyo (isuku).

Igikumwe kiryamye kuri nyangufi bisobanura ko umukuru agomba gufasha umuto cyangwa se umunyembaraga afashe umunyantege nke.

Umutoya uvuye mu birura iyo ageze mu mutwe w’abaskuti agomba kuramutsa abandi akoresheje indamutso y’Abaruveto. (Indamutso y’Abaruveto ikorwa intoki ebyiri zizamuye kandi zirekuranye mu gihe igikumwe kiba kiryamye ku ntoki ebyiri za mukubitarukoko na nyangufi).

Baden Powell yavugaga ko indamutso ari ikimenyetso hagati y’abantu b’imico myiza. Ni umugenzo mwiza kuramutsa undi muntu. Hambere abantu bigenga bagendanaga intwaro, maze igihe bahuye, buri wese akazamura ikiganza cye cy’iburyo kugira ngo agaragarize mugenzi we ko adatwaye intwaro, ko ahubwo bahuye nk’incuti. Ibyo kandi ni nako byagendaga iyo umuntu ufite intwaro yahuraga n’umugore cyangwa umuntu udafite intwaro.

Abacakara n’abagaragu nta burenganzira bari bafite bwo kugendana intwaro; iyo bahuraga n’abantu bigenga babanyuragaho nta kimenyetso bakoze.

Muri iki gihe nta bantu bakigendana intwaro, ariko abakagombye kugira ubwo burenganzira iyo biba nka kera, ni ukuvuga abantu batunzwe n’ibyabo cyangwa se bashoboye kwibeshaho, baracyaramukanya nk’uko byakorwaga hambere bazamura ikiganza ku ngofero cyangwa bayikuramo.

Kuramutsa,  ni umuco wo kwerekana ko uri umuntu muzima kandi udashakira abandi ikibi. Rero kuramukanya ntaho bihuriye n’ubucakara.

Hari imitwe imwe ifite imigenzo yihariye. Abitegura kuba abaskuti bataranyuze mu birura batanga ukuboko kw’ibumoso iyo baramukanya mu gihe ikiganza cy’iburyo baba bagifatishije ku mutima.

Indamutso ya giskuti ni ikimenyetso cy’ishema; niyo mpamvu iyo ndamukanyo ikorwa umuntu ahagaze yemye.


Byanditswe : tariki ya 05 Kanama 2017 saa 20:51:57, ubu , : 456
Uwabitangaje : Robert Makuta

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 205 i Musanze

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 300 i Gikomero

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya mbere)

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya kabiri)

Ingando y'Abaskuti bakuze yabereye kuri Muhazi mu 2016

RASAL © 2016 - 2019
Byubatswe na Robert Makuta