Remera, KG 11 AVE Ingenzi House - +250 785 063 763 - @RasalYEmpower - @RasalYEmpower
Ikinyarwanda English Fran├žais

Kongerera urubyiruko ubushobozi,
Umugambi duhuriyeho!

Isezerano ry'Abaskuti

RASAL
Isezerano ry'Abaskuti

Isezerano ni igikoresho ntayegayezwa mu burezi bwa giskuti. Rivugwa iyo umuntu yiyemeje ku bushake nta gahato kandi rigakorwa mu ndahiro imbere y’abavandimwe. Muri iyi ndahiro, umuskuti ku bushake ahitamo inzira, umurongo azakurikira kugira ngo atunganirwe mu buzima. Anahitamo uburyo bwo kubaho akurije umugambi, uburyo n’imyitwarire.

Rero umuskuti niwe ugomba gukomeza mu mutima we iryo sezerano no kurigaragaza mu bikorwa bye byose.

Kubw’isezerano, umuskuti yiyemeza gufasha. Iryo sezerano rikorwa ku ishema ry’umuntu ku giti cye, ariko na none rihamagarira umuryango w’abaskuti kwakira no kwita kuri uwo muyoboke mushya.

Isezerano ry’abaskuti ni inshingano eshatu. Umuskuti yiyemeza:

  1. Kuba indahemuka
  2. Gufasha abandi
  3. Gukurikiza itegeko rya giskuti.

 Indahiro y’isezerano rya giskuti ishobora kunyurana bitewe n’ishyirahamwe iri n'iri, ariko uko biri kose rigendera ku ndahiro ya Baden-Powell:

Ku ishema ryanjye niyemeje kuzakora uko nshoboye:

Kugira ngo nkore icyo nsabwa n’Imana n’Umwami,

Kugira ngo mfashe abandi igihe cyose,

Kugira ngo nubahirize itegeko ry’umuskuti. 

“Iteka ryose mube indahemuka ku isezerano rya giskuti, ndetse n’igihe muzaba mutakiri abana – kandi Imana izabafashe kubigeraho!” (Baden Powell).


Byanditswe : tariki ya 06 Kanama 2017 saa 10:33:12, ubu , : 506
Uwabitangaje : Robert Makuta

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 205 i Musanze

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 300 i Gikomero

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya mbere)

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya kabiri)

Ingando y'Abaskuti bakuze yabereye kuri Muhazi mu 2016

RASAL © 2016 - 2019
Byubatswe na Robert Makuta