Remera, KG 11 AVE Ingenzi House - +250 785 063 763 - @RasalYEmpower - @RasalYEmpower
Ikinyarwanda English Fran├žais

Kongerera urubyiruko ubushobozi,
Umugambi duhuriyeho!

Imyitwarire ya giskuti

RASAL
Imyitwarire ya giskuti

Muri iyi nyandiko kuvuga imyitwarire ya giskuti ni kimwe no kuvuga IGISKUTI gusa. Ijambo igiskuti duhura naryo kenshi, nyamara hariho abantu bamwe bibwira ko iryo jambo ridakwiye kubaho, ahari bakeka ko kuvaga igiskuti ari ugutuka Abaskuti. Oya, sibyo, ni ukwibeshya kuvuga Igiskuti si igitutsi na gato. Cyakora ntidukwiye kwitiranya IGISKUTI n’UBUSKUTI. Igiskuti ni ya myifatire, ni ya ngiro iranga umuskuti ikamutandukanya n’abandi bantu, mu gihe ijambo UBUSKUTI turikoresha tuvuga amahame-remezo, itegeko, ibimenyetso n’umugambi by’umuryango w’Abaskuti.

Mu rurimi rw’Igifaransa tugenekereje IGISKUTI nibyo bita ESPRIT SCOUT.

Ese igiskuti ni iki?

Ni iyo myitwarire igomba kuranga umuskuti. Ni bwa bucuti abaskuti bagirana bukarenga igipimo, bagahinduka abavandimwe basangira akabisi n’agahiye, bagaseka mu bikomeye bikabera urujijo abandi bababona batangarira imibanire yabo; maze iyo myitwarire, iyo myumvire, iyo migenzereze, iyo migirire igashingira iteka ku itegeko ry’Abaskuti. Igiskuti ni kwa kumenya kwitegereza vuba na bwangu, ukamenya igikwiye gukorwa aho ugeze, ugafata icyemezo mu gihe abandi bacyibaza icyo bagomba gukora, ni kwa kumenya kwirwanaho ukishakira ibisubizo byihuse igihe uhuye n’ibibazo!

Umugambi w’ubuskuti uroroshye, kandi urakungahaza: umuskuti agira uruhare ku burere bwe kandi akabikora yishimisha. Igiskuti si igikorwa gisanzwe umuntu ategura agamije kugira ibyo akora icyumweru cyose, ahubwo ireme ry’igiskuti rishingiye ku buryo no ku mpamvu y’igikorwa. Hariho urutonde rw’indangagaciro n’ibimenyetso biranga ibikorwa byacu:

Kwitoza kumenya kwigira, gufatanya n'abandi, kwita ku nshingano zawe no kugira ibyo wiyemeza gukora mu itorero, ni ukubaho ukurikije uburyo bwa giskuti.

Niba twese twarahisemo kuba abaskuti, ni ukubera ko wenda twashakaga kuhabona incuti (cyangwa se kuhahurira n’incuti zacu), twashakaga kumenya ibikorwa bishya, twashakaga gukina no gutembera mu ishyamba, twashakaga kujya kure y’ababyeyi, cyangwa se twashakaga kubona icyo dukora buri wa gatandatu n’ibindi… Twese twahageze kuko hari icyadukururaga, wenda byari bitugoye cyangwa bitworoheye kwumva twisanzuye, mbese twari twemeye. Twagerageje gukurikira abadukuriye, twashakaga gusobanukirwa ibyo bakuru bacu baturusha. Na none, nyuma y’amakoraniro menshi, wenda yabanje kutugora (ntibyoroshye gatangira urugendo rw’ibirometero cumi uhetse igikapu mu mugongo), byarangiye tubonye umwanya utubereye mu itsinda ry’incuti, akenshi bitwara nk’abantu baziranye igihe kirekire cyane. Uko twagendaga twitabira ibikorwa binyuranye, no kumenyera amagambo y’abatware, guterana amagambo kubera amakosa cyanga ibikorwa bibi twakoze, twatangiye gusobanukirwa ko hirya y’ubuskuti hari ikindi kintu kinyuranye n’imikino, urwenya no kwishimisha.

Mu baskuti hari ibindi bintu bikomeye: ubuvandimwe abaskuti bafitanye bukomotse mu bigeragezo bahura nabyo (igihe cyose ntihabura ukenera gutwaza mugenzi we igikapu iyo urugendo rutangiye kunaniza), urukundo n’ubucuti ugirira mugenzi wawe, kwitanga no gufasha abandi.

Yego, ibyo ni amagambo aremereye, umuzigo ukomeye kuri bamwe, umuntu yanavuga ko biremereye bikabije kuri abo bana, cyane cyane muri iyi si tugezemo. Nyamara urubyiruko rufite imbaraga kandi bashobora no kugaragaza ubushobozi. Iyo bahuye n’abandi, batangira kwitoza gusangira n’abandi cyane cyane niba hagize uwo ifunguro ricika rikagwa mu muriro, kuganiriza no guhoza umwana wo mu itorero wagize ikibazo cyo gukumbura ababyeyi n’abavandimwe igihe cy’ingando, ibyo byose kimwe n’ibindi bituma urubyiruko rugira imyitwarire y’abantu bakuru, bakundana kandi bashyira mu gaciro kurusha abantu bakuze kubarusha.

Ngicyo igiskuti icyo ari cyo!

Ni ukubaho giskuti mu nama, mu ngando, imuhira, ku ishuri, ahantu hose, kandi ukerekana ko abantu bose n’ibibashimisha bifite agaciro kimwe nuko bimeze kuri twebwe ubwacu.

Nubwo bwose igihe cyose bitoroshye, umugambi wacu ni uguhora twiteguye gukora uko dushoboye kugira ngo dufashe abandi no gukora icyiza igihe bigomba n’igihe nyacyo cyangwa se kugira ngo tugorore aho byagoramye. Ntidushobora gucira urubanza umuntu kubera ko hari aho yacitswe: ikibi ni ukutagerageza kumufasha kwigorora.

Umugambi w’abaskuti ni uwo nguwo, gutoza urubyiruko wifashishije imikino kubana neza n’abandi, rukabasabagizamo akanyamuneza, rukarangwa no kugira ubushake, no kubagirira urukundo.


Byanditswe : tariki ya 06 Kanama 2017 saa 10:57:09, ubu , : 581
Uwabitangaje : Robert Makuta

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 205 i Musanze

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 300 i Gikomero

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya mbere)

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya kabiri)

Ingando y'Abaskuti bakuze yabereye kuri Muhazi mu 2016

RASAL © 2016 - 2019
Byubatswe na Robert Makuta