Remera, KG 11 AVE Ingenzi House - +250 785 063 763 - @RasalYEmpower - @RasalYEmpower
Ikinyarwanda English Fran├žais

Kongerera urubyiruko ubushobozi,
Umugambi duhuriyeho!

Igikorwa cyiza cya buri munsi - B.A.

RASAL
Umuskuti ni umutabazi

Baden-Powell yaravuze ati : “Ntimushobora, mwebwe abaskuti, gukora neza kurusha gukurikiza urugero rw’abakurambere banyu b’abatwarafarasi. Dore ingingo ikomeye mu biranga gahunda yabo, ni uko buri munsi, bagombaga kugira byibura umuntu bagoboka, rero natwe ni imwe mu ngingo z’itegeko ryacu. Muramutse mubyibagiwe, muzakore ibikorwa byiza bibiri umunsi ukurikiyeho. Mwibuke ko isezerano ryanyu rya giskuti ribasaba kubw’ishema ryanyu kugira uwo mufasha buri munsi.”

Baden-Powell ubuskuti yabugize umuryango urera kugira ngo urubyiruko rw’ubu ejo ruzabe abagabo bashyitse. Yubatse uyu muryango ashingiye ku kamaro abagabo n’abagore bashobora kugira mu mbaga batuyemo. Uwo mutima wo gufasha abandi tuwusanga mu byiciro byose by’umuryango.

Mu mutwe w’ibirura

Kuva acyinjira mu mutwe, umwana ufite imyaka kuva ku 9 kugera kuri 12 agomba kugira byibura umuntu ashimisha buri munsi. Ibyo byishimo bigomba gutangwa ku buntu kandi bivuye ku mutima. Iyo Baden Powell avuga ibyo byishimo, aragira ati : “Ntimuzigere mwemera na rimwe ko babahemba kubera ko hari uwo mwafashije (…)  Nimwemera ko babaha amafaranga, ntimuzaba mwafashije, muzaba mwakoze umurimo usanzwe barabahemba; nibyo nta bindi.”

Mu mutwe w’Abaskuti

Mu itorero, Igikorwa cyiza ni uburyo bwo kwitoza gufasha abandi. B.A. si igikorwa kidafite agaciro; ni umugenzo wo kugoboka mugenzi wawe, ukamuvana mu ngorane, ukamutera inkunga, bikamutera kwishima. Ni igikorwa umuntu akora yibwirije.

B.A. na none ishobora gufatwa nk’igikorwa cy’urukundo, gitunguranye. Ni ngombwa rero kuba maso, kwitoza kumenya ibyo abandi bakeneye, hanyuma ugatabara bwangu, kandi ubigiranye urukundo.

Mu itsinda ry’Abaskuti bakuze

Aha ngaha gufasha biruta byose. Umuskuti ukuze aritegura kandi akiyemeza kugira inshingano arangiza ku buryo buhoraho muri rubanda.


Byanditswe : tariki ya 10 Kanama 2017 saa 19:29:42, ubu , : 436
Uwabitangaje : Robert Makuta

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 205 i Musanze

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 300 i Gikomero

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya mbere)

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya kabiri)

Ingando y'Abaskuti bakuze yabereye kuri Muhazi mu 2016

RASAL © 2016 - 2019
Byubatswe na Robert Makuta