Remera, KG 11 AVE Ingenzi House - +250 785 063 763 - @RasalYEmpower - @RasalYEmpower
Ikinyarwanda English Fran├žais

Kongerera urubyiruko ubushobozi,
Umugambi duhuriyeho!

Ingero za B.A. umuntu ashobora gukorera imuhira

RASAL
Urugero rw'igikorwa cyiza

Niba bitakubangukira kubona ikintu cyiza ushobora gukora buri munsi, dore zimwe mu ngero z’ibyo wakora mu rugo no mu buzima busanzwe (igihe utari mu mutwe cyangwa itorero ry’abaskuti). Kwibuka ko igikorwa cyiza atari umugenzo udashyitse, igikorwa gisanzwe. Si ngombwa gushakisha ikintu gihambaye kandi cyateguwe!

 • Gushora mugenzi wawe mu gikorwa cyiza.
 • Kwiyemeza gukora icyo abandi badashaka gukora.
 • Kwakirana ibyishimo umuntu uje kugusaba ubufasha.
 • Gufasha kwiyunga abantu bagiranye amakimbirane.
 • Gutiza mugenzi wawe ibikoresho byawe mu byishimo.
 • Gusura abarwayi n’abantu bageze mu za bukuru.
 • Gukina na mugenzi wawe yatereranywe n’abandi (yigunze).
 • Gufasha kuzamuka ingazi uwamugaye ugendera mu igare.
 • Guhesha agaciro ibyiza biranga umuntu abandi bannyega.
 • Gutegura impano itunguranye (surprise) ku muntu wagize isabukuru (amavuko, batisimu, ugushyingirwa…)
 • Kwandurura ibyombo nyuma y’ifunguro.
 • Kugenzura (niba zidahari ugashyiramo izindi) impapuro z’isuku mu musarane.
 • Gusubiza ibikoresho watijwe bimeze neza kurusha igihe wabihabwaga.
 • Gusukura icyari cy’inyoni (icyarire cy’inyana, ikibuti cy’inkwavu, …)
 • Gufata igihe ugahungura umukungugu ku bikuta by’inzu.
 • Gufata agasambi ko mu muryango kagenewe gukandagizwa inkweto mbere yo kwinjira mu nzu, ukakajyana hanze ukagakunguta ngo gashiremo ivumbi.
 • Gusukura ahanduzwa n’ibiganza ku muryango hafi y’icyuma bafataho bakingura.
 • Gukandagira, ukazimya igisigazwa cy’umuti w’itabi mugenzi wawe yaguhaye! (Cyokora iyo tunywa itabi tujye tunazirikana ko rifite ubumara bwica, ndetse bwangiza n’ubuzima bw’abatarinywa).
 • Gutoragura udupapuro tujugunyanze hirya no hino.
 • Gushimira kandi usekera umushoferi wa bisi (nubwo wenda utari bwongere kuyigendamo).
 • Gusomya mugenzi wawe ku kirahuri (cyangwa ikaneti) kabone n’iyo yagotomera akakigusubiza kirimo ubusa.
 • Gutungira agatoki inzego z’umutekano zibibifitiye ububasha aho bacuruza ibiyobyabwenge.
 • Guhungura umurayi w’ibitagangurirwa.
 • Gukinga umuryango (n’amadirishya) mu gihe cy’ubukonje.
 • Guhanagura ibitutsi n’ibikozasoni ku bikuta (by’imisarane rusange).
 • Gutegurira inyoni ibyo zirya mu gihe cy’ubutita.
 • Kujugunya ahabugenewe ibinyamakuru (ibipapuro) n’amacupa yakoreshejwe.
 • Gutoragura ibisigazwa byanyanyagiye ku meza.
 • Gutunganya ameza vuba na bwangu (kuyashyiraho igitambaro,…)
 • Gutegura ku meza ifunguro rya mu gitondo mbere y’uko abandi babyuka.
 • Guhaguruka ugahereza abandi ku meza, nubwo ataba ari wowe utahiwe kubikora.
 • Kwandurura no gutunganya aho wafatiye ifunguro.
 • Kwiyemeza kurera abana (ku buntu) nyuma ya saa sita (cyane cyane mu biruhuko).
 • Kwandikira umuvandimwe uri kure y’abandi (mu bwigunge).
 • Gushimira umuntu ukora isuku ku mbuga rusange.
 • Kongera kwanika imyenda yahanutse (yahushywe n’umuyaga).
 • Gusukura byibura umwe mu misarane rusange.
 • Kumenya gushimisha umuntu utwanga.
 • Guharira umwanya umuntu wihuta uri inyuma yacu ku murongo.
 • Buri gitondo kujya kumena mu kimoteri imyanda iri mu gatebo k’ibishingwe no kagasubiza mu mwanya wako.
 • Kuzigama, hanyuma ukabifashisha umukene muhuye mutaziranye.
 • Gutoragura udupapuro twanyanagijwe mu cyumba nkoranyambaga.
 • Guhindura itara ryashiririye.
 • Kwihanganisha umuntu ufite intugunda.
 • Guheha amabyi y’imbwa ukayajugunya mu rwobo.
 • Gukoresha ibintu byajugunywe kandi bigifite akamaro.
 • Gutera indirimbo mu gihe cy’amakuba.
 • Gufasha igitambabuga kuzamuka ingazi.
 • Kujya gushaka ibintu bikenewe mbere yuko abantu babibura.
 • Kuzamura ingazi umutwaro w’ibirayi (ibiribwa).
 • Kumenya gusetsa umuntu unaniwe.
 • Gufunika igitabo cy’isomero rusange gitangiye kwangirika.
 • Gufasha umuntu uremerewe gupakira umuzigo we mu modoka.
 • Gukumira uburiganya ku kazi.
 • Kuramukanya ubupfura umuntu uri ku murimo we.
 • Gufata iya mbere ujya gushaka itorosho amazi iyo amenetse.
 • Gufasha umuvandimwe kugandukira Imana.
 • Guha umutobe w’imbuto mu gihe cy’izuba umugenzi unaniwe.
 • Gutora ibipapuro bitabora byaguye mu byatsi.
 • Gutoragura ibuye ry’umuriro ryaguye hasi mu iduka.
 • Gutunganya icyumba cy’inama ntawe ukubwirije.
 • Guha icyicaro abagukuriye, abarwayi, abafite ubumuga muri bisi.
 • Kwandikira (koherereza) ikarita y’ibyishimo umuntu ufite umunsi mukuru.
 • Gutunganya neza ibintu binyanyagiye hirya no hino.
 • Koherereza umuntu impano (umutsima uryohereye-cake), ubikoze mu ibanga ku buryo batamenya uwayohereje.
 • Gutoragura mu nzira ibimene by’amacuba bishobora gukomeretsa abantu.
 • Kwibwiriza kuyobora umuntu uyobagurika.
 • Kwita by’umwihariko ku bikoresho rusange.
 • Gushyira mu ibanga ururabo ku meza y’ababyeyi.
 • Kwicira igiti (ikimera) ibigipfukirana.
 • Gufunga robine igihe amazi ameneka.
 • Kwishyurira urugendo umuntu udashaka kwishyura muri bisi.
 • Guhanagura rwihishwa inkweto za mugenzi wawe.
 • Gufata igihe ugatega abandi ugutwi nyamara ufite gahunda yihutirwa.
 • Gusangira ibyishimo na mugenzi wawe mudasanganywe ubucuti.
 • Guha igihembo cy’ishimwe mu buryo butunguranye umukozi ukubura ku muhanda.
 • Kuvomerera ikimera no guhungura umukungugu ku mababi yacyo.
 • Gusasira rwihishwa umuntu wagize ubute bwo gusasa uburiri bwe.
 • Kujya kuzimya itara mu cyumba kitarimo umuntu.
 • Kwitambika kugira ngo urengere umunyantege nkeya.
 • Kuyobya ikiganiro cyashoboraga gushyamiranya abantu ukagisimbuza ikindi kiganiro cyiza.
 • Kumesa itorosho yo mu gikoni.
 • Gufasha gupakurura imizigo bavuye guhaha.
 • Koza agasahani imbwa cyangwa injangwe iriraho.
 • Gusana igikoresho cyangiritse.
 • Isengesho ryo gusabira abapfuye baratereranwe.
 • Guhungura umukungugu mu modoka.
 • Kurekera mugenzi wawe inzira wishimye, kandi ari wowe wari ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere mu muhanda.
 • Gutwara umuntu (guha lift) uguteze ku muhanda ukamugeza aho agiye.
 • Koza ikirahure cy’imodoka nta gihembo usabye.
 • Gukura mu muhanda ikinyamushongo (inyamaswa) cyashoboraga gukandagirwa n’ikinyabiziga.
 • Kuzuza ibitoro mu kinyabiziga mbere yo kugisubiza uwakigutije.
 • Guhagarara utwaye ikinyabiziga kugira ngo umunyamaguru yambukiranye umuhanda.
 • Gusenga usabira umuntu wakugiriye nabi uyu munsi.
 • Guha umwana icyo atwaramo itara (bougie) mu rusengero.
 • Kujya gushyira indabyo no gusengera ku mva y’umuntu utazwi.
 • Gushyira indabo ku mashusho rusange.
 • Gutunganya udutabo tw’indirimbo n’amasengesho mu rusengero.

Byanditswe : tariki ya 11 Kanama 2017 saa 12:22:47, ubu , : 1850
Uwabitangaje : Robert Makuta

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 205 i Musanze

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 300 i Gikomero

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya mbere)

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya kabiri)

Ingando y'Abaskuti bakuze yabereye kuri Muhazi mu 2016

RASAL © 2016 - 2019
Byubatswe na Robert Makuta