Remera, KG 11 AVE Ingenzi House - +250 785 063 763 - @RasalYEmpower - @RasalYEmpower
Ikinyarwanda English Fran├žais

Kongerera urubyiruko ubushobozi,
Umugambi duhuriyeho!

Ingero za B.A. umuntu ashobora gukora ari mu ngando

RASAL
Gushyira amasahane ahagenwe ni igikorwa cyiza

Nta muntu ukwiye kwihandagaza ngo avuge ko ari umuskuti nyawe igihe cyose atarakora ingando! Ushobora gusoma inyandiko zinyuranye, ugahabwa amasomo atandukanye n’abarimu b’intyoza mu buskuti, ugakora isezerano, ukazamurwa mu ntera z’ubumenyi n’ubuhanga, ukambara giskuti, abakubona bakakwita umuskuti, ariko mu by’ukuri utarakora ingando uba utaraba umuskuti! Nta yindi mpamvu y’iyi  mvugo, uretse kuba ubuskuti busendererezwa mu ngando! Koko rero iyo Abaskuti bari mu ngando, B.A. ihabwa icyicaro, nta mwanya babona cyangwa se ikiruhuko cyo kudakora B.A.!

Dore ingero za B.A. ushobora gukora mu ngando:

 • Gushora mugenzi wawe mu gikorwa cyiza.
 • Gutwaza umuluveto umuzigo (akajerekani k’amazi,…)
 • Gufasha umuntu watewe n’ibinyenzi.
 • Kwakirana ibyishimo umuntu uje kugusaba ubufasha.
 • Gufasha umuntu ufite ingorane zo kugenda, ukamutembereza mu ngando.
 • Gufasha kumvikana abantu bagiranye amakimbirane.
 • Gushima indangagaciro z’umuntu umaze kunegurwa.
 • Gufasha umuntu ugiye gukererwa kwitaba iteraniro.
 • Gushora mu mikino mugenzi wawe ufite ubwigunge.
 • Kwiyemeza gusukura amasahane, kandi atari wowe utahiwe kubikora.
 • Kugenzura ko impapuro z’isuku (zo kwihehesha) ziri mu mwanya wazo.
 • Gutirura igikoresho (igikombe, isahani, gamelle…) kimeze neza kurusha uko cyari kimeze bakigutiza.
 • Kujya mu ihema ugusasura, hanyuma ukabika neza ibisaswa.
 • Gutegurira impano itunguranye umuntu wagize isabukuru (amavuko, batisimu,…)
 • Kwumvisha mugenzi wawe gushyikiriza umuyobozi w’ingando ibikoresho yazanye bibujijwe.
 • Kugendera buhoro umuntu wananiwe kugira ngo mukomezanye urugendo.
 • Gushimira kandi usekera abantu banze kutwakira (batwimye ikaze).
 • Gusomya abandi amazi, kabone n’iyo bashobora kuyakonoza.
 • Gutera imbyino mu rusisiro, kugira ngo ushimishe abasheshe akanguhe.
 • Gusukura ikirahure cy’imodoka y’umuhashyi w’ingando.
 • Gukuba isafuriya, ukayimaraho imbyiro.
 • Gusukura imodoka bavuye guhaha.
 • Gusukura tapi yo mu ihema.
 • Kugarira amarembo y’ingando.
 • Gucukura ugataba ibishyito ubanje kubizimya neza.
 • Gutora ibyatsi byafashe mu bwoya bw’imbwa
 • Gutiza abandi ibikoresho byawe wishimye.
 • Gutwarana ubushake umuzigo rusange, uwugeretse ku wawe igihe mukoze urugendo.
 • Kwibwiriza gukora igikenewe mbere y’uko babigusaba.
 • Kwiyemeza ku bushake gusigara ku rugo (kurinda ingando) abandi bagiye mu rugendo.
 • Kuvana mu nzira ikinyamushongo kugira ngo batagikandagira.
 • Gushimangira imambo y’ihema (kuyigorora niba yahetamye).
 • Kwandikira umuntu wasigaye mu muryango.
 • Gushimira umuntu wakoze isuku rusange.
 • Kujya gushaka umugati (amazi, umunyu) mbere yuko abandi babikenera.
 • Gusubiza ku mugozi imyenda yahushywe n’umuyaga.
 • Gusukura ibase rusange.
 • Gusangira n’abandi ibyo ukunda cyane.
 • Kureka mugenzi wawe agatambuka mbere yawe igihe mutegereje ku murongo.
 • Kujya kumena imyanda mbere y’uko agatebo kuzura, no kugahindura.
 • Gutwara imifuka y’imyanda aho igomba kuba.
 • Gucana umuriro mbere y’uko abandi babyuka.
 • Gusobanura umugozi wasobanye.
 • Kwihanganisha umuntu ufite intugunda.
 • Gutoragura ibisigazwa by’impapuro n’ibindi binyanyagiye.
 • Gutiza umwambaro w’imbeho mugenzi wawe utawufite mu ngando.
 • Gusigira abandi ibiryo ukunda.
 • Gutera indirimbo igihe mutangiye kurambirwa.
 • Guhaguruka ugahereza abandi ku meza kandi atari wowe utahiwe kubikora.
 • Gufasha gutwara umuzigo uremereye.
 • Gusana ihema ritangiye kwangirika.
 • Gufasha mugenzi wawe gusubiza (kudoda) ikirango ku mwambaro we.
 • Gusubiza wishimye kandi usekera mugenzi wawe wagututse.
 • Gufata umuzigo uremereye ugatwaza mugenzi wawe ugorwa n’urugendo.
 • Gukumira uburiganya mu mikino.
 • Kuramutsa umugenzi muhuriye mu rusisiro.
 • Kwiyemeza gukora ku bushake icyo abandi badashaka gukora.
 • Kwanura ibintu kugira ngo bitanyagirwa imvura iramutse iguye.
 • Gukora isuku mu rwiyuhagiriro.
 • Gutanga impano, ugasangira n’abandi utuntu turyohereye, ubikoze mu ibanga.
 • Kwimukira mugenzi wawe ukamuha icyicaro.
 • Guha urubuto rwawe umugenzi muhuriye ku nzira.
 • Kwandikira ikarita abo muvindimwe muri kumwe mu ngando.
 • Gupanga neza mu isanduka ibintu binyanyagiye.
 • Gutoragura ibicagate by’imigozi binyanyagiye mu byatsi.
 • Gutoragura ibimene by’ibirahure bishobora gukomeretsa abantu.
 • Guroragura amabango y’ibiti aho basiriza inkwi.
 • Gutora igitambaro (mouchoir) cyaguye hasi.
 • Gutoragura ibishishwa by’imbuto.
 • Gutoragura mu bwatsi ibipapuro bitabora.
 • Gutara ibibapuro urabutswe hafi y’igihuru.
 • Gutinyuka kujya kugenzura inzira igihe mugeze mu mayira abiri mugashidikanya.
 • Kwita by’umwihariko ku bikoresho rusange.
 • Gutema ibyatsi bipfukirana igiti.
 • Guharura no gusukura inzira nyabagendwa.
 • Kugenzura ko robine yafunzwe neza, bityo amazi ntakomeze kumeneka apfa ubusa.
 • Guhanagura rwihishwa inkweto za mugenzi wawe.
 • Guha abandi igihe cyawe mu gihe watekerezaga gukora ibindi.
 • Gusangira ifunguro na Mugenzi wawe mudafitanye ubucuti bwihariye.
 • Gusangiza abandi ibyo waguze mu mafaranga yawe y’ingoboka
 • Gutirura icupa cyangwa akajerekani ubanje kukavomeramo amazi.
 • Gutunganya ibitabo [by’indirimbo n’amasengesho] nyuma ya misa (cyangwa se nyuma y’isengesho).
 • Gutunganya igikapu cya mugenzi wawe w’indangare.
 • Guha mugenzi wawe amabuye y’isitimu cyangwa udushumi tw’inkweto.
 • Kurengera umunyantege nke igihe habaye amakimbirane.
 • Kuyobya impaka zitangiye gushyamiranya, ukazana ikindi kiganiro.
 • Kumesa no kwanika ibitambaro by’amasahane.
 • Gufasha gupakurura imizigo mu modoka y’umucungamutungo avuye guhaha.
 • Gutiza abandi imyambaro yihariye mu birori.
 • Kuzigama amafaranga y’ingoboka ku rugendo ugambiriye gufasha umukene muri buhurire mu nzira.
 • Kujya gushyira indabo ku mva cyangwa mu rusengero.
 • Gushyira rwihishwa indabo ku ruvugiro cyangwa ku meza y’ingando.
 • Gusenga usabira abantu bannyega abaskuti.
 • Guha mugenzi wawe ku mafaranga yawe y’ingoboka kugira ngo ashobore kugura itara.
 • Gusubiza nk’ikiragi mugenzi wawe usakuza nyuma y’isengesho rya nimugoroba.
 • Kujya gusengera ku mva cyangwa ku rwibutso rw’abapfuye (by’umwihariko, mu Rwanda, ku rwibutso rwa jenoside).
 • Gufasha mugenzi wawe kugandukira Imana.

Guturira igitambo abapfuye ari intabwa, bari mu kato cyangwa se incibwa.


Byanditswe : tariki ya 23 Kanama 2017 saa 08:31:32, ubu , : 1214
Uwabitangaje : Robert Makuta

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 205 i Musanze

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 300 i Gikomero

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya mbere)

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya kabiri)

Ingando y'Abaskuti bakuze yabereye kuri Muhazi mu 2016

RASAL © 2016 - 2019
Byubatswe na Robert Makuta