Remera, KG 11 AVE Ingenzi House - +250 785 063 763 - @RasalYEmpower - @RasalYEmpower
Ikinyarwanda English Fran├žais

Kongerera urubyiruko ubushobozi,
Umugambi duhuriyeho!

Impuruza ya giskuti

RASAL
Impuruza ya giskuti

Kuva mu ntangiriro z’ubuskuti, umubyeyi w’Abaskuti Baden-Powell yahimbye uburyo bwihariye kandi bw’ibanga bwo guhamagara kugira ngo abaskuti bo ku isi yose babashe kumenyana bwangu aho baherereye hose. Iyo mpuruza igizwe n’amanota icumi.

Aho baba bari hose, ururimi bavuga urwo ari rwo rwose cyangwa ubwoko ubwo ari bwo bwose, abaskuti bifashisha icyo kimenyetso mpuzamahanga kugira ngo bagaragaze aho baherereye. Iyo mpuruza ishobora gukorwa ku buryo butandukanye: kwifashisha umwirongi, akarumbeti, ihembe, ifirimbi, indirimbo, n’ibindi. Iyi mpuruza ikorwa bamurura ijwi, batera urwamo cyangwa bavugiriza. Muri make, uburyo bwose wakoresha buremewe igihe cyose bubasha kwerekana ko duhari.

Iyi mpuruza ni ngombwa ko buri muskuti wese ayimenya. Iyo wumvise iyi mpuruza ya giskuti uyikiriza uyisubiramo (cyangwa se ugasubiramo gusa amanota atatu ahere, bitewe n’umuco w’aho ukorera ubuskuti), maze ukihutira vuba na bwangu kugera aho impuruza ya mbere yavugiye. Undi muco wamamaye ni impuruza ya giskuti ikorwa bavugiriza cyangwa bakoresha amafirimbi iyo wegereye ingando. Abaskuti bikiriza iyo mpuruza.

Impuruza ya giskuti:

Ese abaskuti murahari?

(igisubizo): Yego, abaskuti turahari!

Iyi mpuruza ikorwa mu njyana ituje kugira ngo ugire icyo ubaza abaskuti cyangwa se kugira ngo umenye gusa ko bahari. Impuruza y’abaskuti ikoreshwa mbere yo kohereza abaskuti mu bwihugiko bw’itorero (coin de patrouille) cyangwa mu mahema kugira ngo ugire icyemezo ko hari abantu bari hafi aho. Mbere yuko agira aho yinjira, umuskuti wahamagaye arabanza agategereza ko bamwikiriza.


Byanditswe : tariki ya 23 Kanama 2017 saa 13:08:42, ubu , : 1001
Uwabitangaje : Robert Makuta

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 205 i Musanze

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 300 i Gikomero

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya mbere)

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya kabiri)

Ingando y'Abaskuti bakuze yabereye kuri Muhazi mu 2016

RASAL © 2016 - 2019
Byubatswe na Robert Makuta