Remera, KG 11 AVE Ingenzi House - +250 785 063 763 - @RasalYEmpower - @RasalYEmpower
Ikinyarwanda English Fran├žais

Kongerera urubyiruko ubushobozi,
Umugambi duhuriyeho!

Uburere mboneragihugu

RASAL
Umuskuti arangwa n'ibikorwa byiza

Kugira uburere mboneragihugu ni indangagaciro; ni indangagaciro iranga umuntu uterwa ishema n’igihugu cye, maze agahora yiteguye kugikorera mu budahemuka. Umuskuti ni umwana w’igihugu, ni umuturage mwiza, ni indahemuka ku gihugu cye.

Kugira ngo abe umuturage mwiza, umuskuti agomba kwitangira igihugu cye n’imbaraga ze zose, n’ubushobozi bwe bwose; ndetse kubera iyo mpamvu, agomba kugira ubuzima bwiza, kandi akajijuka bihagije.

Kwita ku mubiri we

Umuskuti agomba kumenyereza umubiri we gukora imirimo ikomeye, bityo akimenyereza guhora akorana umuhate n’imbaraga. Kugira ngo agire ubuzima bwiza, umuskuti agomba kubahiriza amategeko n’amabwiriza y’isuku. Agomba na none guhora akora imyitozo ngororamubiri cyangwa imikino inyuranye.

Guhugura ubwenge

Igihugu ntabwo gikeneye abanyabwenge bo ku rwego rwo hejuru; ariko na none ntigikeneye abanebwe. Buri wese agomba gukoresha ubwenge bwe uko bishoboka kose. Bityo rero, umuskuti agomba, mbere y’ibintu byose, kwita ku masomo ye no guharanira kugira ubumenyi bwinshi kugira ngo bizamufashe kurushaho kugirira abandi akamaro. Umuskuti agomba na none gusoma cyane no gukunda indirimbo n’ubugeni.

Kwitoza gukora neza

Umuskuti yubahiriza itegeko rye rimusaba byinshi. Umuskuti azagira igikundiro kandi yubahwe muri rubanda abikesheje kugira umucyo mu bikorwa bye byiza, ku bw’agaciro k’ibyo bikorwa no kuba yitangira igihugu cye uko ashoboye.

Kwitoza kunoza imyumvire

Umuskuti acengera cyane ibyo atekereza. Umuhate agira aba agamije gutunganya bihebuje isezerano rye mu rukundo agirira bagenzi be.

Kwitoza kubana n’abandi

Umuskuti agomba kumenya kubana n’abandi. Iwabo mu rugo ariyoroshya, agakunda kandi agafasha abandi. Ku ishuri, umuskuti aba incuti ya bose kandi yubaha abarimu be bose. Amenya amategeko y’ingenzi agenga rubanda kandi akayubahiriza uko bikwiye.


Byanditswe : tariki ya 30 Kanama 2017 saa 09:05:27, ubu , : 450
Uwabitangaje : Robert Makuta

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 205 i Musanze

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 300 i Gikomero

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya mbere)

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya kabiri)

Ingando y'Abaskuti bakuze yabereye kuri Muhazi mu 2016

RASAL © 2016 - 2019
Byubatswe na Robert Makuta