Rutunga, Indatemwa +250 728 581 111 - @RasalYEmpower - @RasalYEmpower

Kongerera urubyiruko ubushobozi,
Umugambi duhuriyeho!

Ubutumwa bwa nyuma bwa Baden-PowellAMAKURU 25/02/2017

« Niba kubw’amahirwe mwarashoboye gukurikira umukino wa Peter Pan, muzajya muhora mwibuka ko umutware w’ibisambo yahoraga ategura ubutumwa bwe bwa nyuma, kuko yatinyaga ko igihe cyose gishobora kuba isaha ye ya nyuma muri ubu buzima, ntiyanashoboye kugira akanya ko kubutangaza. Uroye nanjye nibyo bihe ndimo, nubwo bwose ntagiye gupfa, nyamara nzi neza ko ibyo bizashyika mu minsi ya vuba

Mujye mwibuka ko ari bwo butumwa bwa nyuma mbahaye, maze mubuzirikane.

Naranezerewe mu buzima, kandi nifuza ko buri wese muri mwe bimugendekera bityo. Nemera ko Imana yadushyize muri iyi si kugira ngo tunezerwe, kandi tunaryoherwe n’ubuzima. Kugira ubukungu bwinshi, cyangwa imitsindo, cyangwa guhaza irari ryacu bwite sibyo bituma tunezerwa. Muzabigeraho mbere na mbere mwihatira, kuva mukiri bato, kuba ibiremwa bikeye kandi bikomeye bizashobora kwigirira akamaro no kunogerwa n’ubuzima igihe muzaba mumaze kuba abagabo.

Kwitegereza ibidukikije bizabahishurira ko Imana yaremye ibintu byiza kandi bitangaje kugira ngo bibanezeze. Mwishimire ibyo mufite kandi mubibyaze umusaruzo mwiza ushoboka. Murebe uruhande rwiza rw’ibintu aho kureba ububi bwabyo.

Ariko inzira nyakuri y’umunezero ni ukuwuha abandi. Mwihatire kuzava kuri iyi si muyisize ari nziza kurusha uko mwayisanze, kandi igihe cy’urupfu nikigera, muzatabarukane ishema mwishimiye ko mutataye igihe cyanyu, kandi ko mwakoze neza uko mwari mushoboye.

Muhore iteka mwiteguye kubaho munezerewe no kuzapfa mwishimye. Muhore iteka muri indahemuka ku isezerano ry’umuskuti ndetse n’igihe muzaba mutakiri abana – kandi Imana ibibafashemo !

Incuti yanyu, 

BADEN POWELL


Views: 1015

Add comment

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 205 i Musanze.

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 300 i Gikomero.

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya kabiri)

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya mbere)

Icyicaro cya RASAL giherereye mu Karere ka Gasabo, Umurenge wa Rutunga, mu kagari k'Indatemwa