Rutunga, Indatemwa +250 728 581 111 - @RasalYEmpower - @RasalYEmpower

Kongerera urubyiruko ubushobozi,
Umugambi duhuriyeho!

Itorero ry'Abaskuti

Itorero
30/08/2017

Baden Powell yaravuze ati : “Ubuskuti bwinjiza urubyiruko mu dutsiko twa kivandimwe, aho ubusanzwe muri kamere yabo bisanga kugira ngo bakine, cyangwa bakubagane cyangwa se kugira ngo bazerere. Umugambi wo gukorera mu matsinda mato ni ukugira ngo buri wese ahabwe inshingano by’ukuri mu kigero yaba arimo cyose, hagamijwe kurera imyitwarire ye. Inkuru irambuye...

Itorero
30/08/2017

Gukorera mu itorero bisobanura kubumbira hamwe mu itsinda rito abahungu... Inkuru yose

Itorero
31/08/2017

Nubwo bwose hatabaho amikoro ahambaye atuma itorero ribasha kubaho mu... Inkuru yose

Itorero
07/09/2017

Ese waba uzi icyo bivuga kuba mu nzego z’ubuyobozi ari byo bita « hiérarchie/hierarchy »? Iryo jambo rigizwe n’ibicumbi by’amagambo abiri y’ikigereki : Archie bivuga itegeko, na hiero bivuga igifitanye isano n’iyobokamana (sacré); ibyo rero bishatse kuvuga ko niba uri mu nzego z’ubuyobozi, wagombye kugira icyubahiro n’igitinyiro by’Imana. Inkuru irambuye...

Itorero
10/09/2017

“Buri mwana wese yifitemo byibura 5% by’icyiza. Ngaho rero nimwishakemo... Inkuru yose

Itorero
11/09/2017

“Mukomeze mukore kugeza igihe mubonye igisubizo. Ntihakagire icyo musubika mutaragera... Inkuru yose

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 205 i Musanze.

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 300 i Gikomero.

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya kabiri)

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya mbere)

Icyicaro cya RASAL giherereye mu Karere ka Gasabo, Umurenge wa Rutunga, mu kagari k'Indatemwa